Alternative løsningsmuligheder til en bedre bane

Valby Lokaludvalg, Hvidovre Kommune og borgergruppen “En bedre Bane” har fået udarbejdet en uvildig konsulentrapport, som anviser alternative løsningsmuligheder til hvordan den kommende jernbaneforbindelse til Ringsted kan anlægges på en måde således at generne for beboerne i Valby og Hvidovre bliver mindst mulige.

Rapporten vil blive overdraget til Folketingets Trafikudvalg, som skal træffe den endelige beslutning om banens anlæggelse inden for nær fremtid. Vil du have tilsendt et eksemklar af rapporten kan du kontakte Valby Lokaludvalgs sekretariat.

Konkurrence – Navngiv Valbys nye plads

Pladsen der ligger op ad den nye grønne cykelrute fra Valby Langgade til ryparken Station lige ved akacieparken, er snart færdig. Nu mangler den bare et navn. Valby Lokaludvalg og Københavns Kommune inviterer alle til at deltage i en navnekonkurrence, hvor du kan vinde “I bike CPH” merchandise med bl.a. t-shirt og taske.

Send dit forslag sammen med en eventuel begrundelse til Valby Lokaludvalg senest mandag d. 1. marts 2010 kl 12.00: Valbylokaludvalg@okf.kk.dk

Valby Lokaludvalg
Valby Kulturhus, 1. sal
Valgårdsvej 4-8
2500 Valby

Skriv dit navn og telefonnummer eller email og mærk konvolutten/emnefeltet “Navnekonkurrence”.

– vinderen af konkurrencen bliver offentliggjort ved indvielsen af den nye plads og cykelsti til maj.

Læs mere på www.kk.dk/anlægsprojekter

Folketingets trafikpolitikere – jernbanen skal overdækkes

Debatmøde: Op imod 400 borgere gav Folketingets trafikpolitikere klar besked: den kommende jernbane skal graves ned gennem Kulbanevej – gerne i en boret tunnel.

Drøn på debatten
Der var både latter, vrede, skuffelse og begejstring i luften da Valby Lokaludvalg satte den kommende jernbaneforbindelse til debat i et cirkustelt på åstedet Kulbanevej. Konklusionen på debatten var dog klar: Folketingets trafikpolitikere er set over en bred kam ”kun” var villige til at love en overdækning til 350 millioner. Selvom beboerne ultimativt håber på en tunnelløsning til 2 milliarder var der dog glæde og lettelse at spore hos både beboere, Valby Lokaludvalg og de fremmødte repræsentanter for Københavns Borgerrepræsentation. Trafikstyrelsens oprindelige forslag lægger nemlig op til en jernbane i åbent terræn, der vil gøre området omkring Kulbanevej til et støjhelvede med ringe fremkommelighed og mangel på rekreative områder. Michael Fjeldsøe fra Valby Lokaludvalgs trafikgruppe glædede sig dagen derpå over det store borgerengagement og at Folketingets trafikpolitikere trods alt er villige til at overdække jernbanen. Han understreger samtidig vigtigheden af, at Valby Lokaludvalg bad om tilsagn om, at Trafikstyrelsen undersøger hvad en boret tunnel reelt vil koste således at en sådan oplysning kan indgå i det samlede beslutningsgrundlag for projektet. Som det ser ud nu bliver en sådan mulighed nemlig ikke præsenteret for folketinget som en løsningsmodel.

Folket blev hørt
Debatten var præget af gode og følelsesladede indlæg fra beboere, der gang på gang fremhævede det gode sammenhold og en særlig stemning, som værende karakteristisk for området. Beboerne frygter at sammenholdet vil blive elimineret hvis en kommende jerbaneforbindelse kommer til at gennemskære området. Folketingets trafikpolitikere gav i deres afsluttende indlæg også udtryk for, at debatten havde givet et klart indtryk af beboernes engagement og betydningen af at sikre området mod yderligere opsplitning. Således var der stor forståelse for beboernes ønske om en nedgravning af banen. Alle de fremmødte trafikpolitikere gav i deres afsluttende bemærkninger tilsagn om, at ser positivet på mulighederne for en overdækning af jernbanen. Det vidner om, at de har lyttet og taget Valbys krav til efterretning.

Bliv væk fra min bane!
Aftenens sidste indlæg blev formuleret kort og præcist af en lokal dreng på ca. 10 år. ”Bliv væk fra min bane” var ordlyden, som høstede store klapsalver teltet rundt. Uanset om jernbanen graves ned eller anlægges i terræn bliver FC Rikkens fodboldbaner berørt i anlægsperioden.

Ejner Jensen, formand for Valby Lokaludvalg, understregede da også gang på gang nødvendigheden af, at der etableres en erstatnings fodboldbane og andre fritidsaktiviteter i anlægsperioden, der kan vare op imod 6 år. Valby Lokaludvalg er på baggrund af debatmødet på Kulbanevej blevet indkaldt til møde med Trafikstyrelsen med henblik på at diskutere hvordan aktivitetsmulighederne i området omkring Kulbanevej sikres bedst muligt.

Folketingets trafikpolitikere ventes at træffe beslutning om Ringstedbanen indenfor ganske kort tid. Anlægsperioden starter tidligst i 2012 og vil vare op imod 6 år. Den samlede pris for projektet er ca. 10 milliarder kroner. Du kan følge seneste udvikling i beslutningsprocessen her på siden eller ved at kontakte Valby Lokaludvalgs sekretariat.

Områdeløft i Gl. Valby realiseres

Så sker der noget i Gl. Valby.

Området skal have en makeover i løbet af de næste 5 år, og du kan være med til at bestemme, hvad der skal ske. Valby Lokaludvalg bakker op om indsatsen og ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde.

Lokaludvalget bremser betalingsringen

Teknik- og Miljøudvalget har opgivet at nå til enighed om det videre arbejde med at skabe en betalingsring rundt om København. Sagen sendt videre til behandling i Borgerrepræsentationen.

Først afviste Teknik og Miljøudvalget på dets møde d. 29. oktober at behandle sagen. Afvisningen blev begrundet med, at kommunens lokaludvalg ikke er blevet informeret tilstrækkeligt om projektet. Valby Lokaludvalg henvendte sig forud for mødet direkte til medlemmerne af udvalget med en kritik af den manglende inddragelse af lokaludvalgene.

Teknik og Miljøudvalget havde på dets møde d. 11. november endnu engang sagen til behandling. Her stillede en række partier en række ændringsforslag til det oprindelige forslag – herunder forslag om at undersøge mulighederne for en ny placering, der i højere grad tager højde for de enkelte bydeles sammenhæng. Forslaget er en direkte imødekommelse af Valby Lokaludvalgs ønsker.

Teknik og Miljøudvalget kunne dog ikke nå til enighed om at vedtage ændringsforslaget. Sagen overgår derfor til videre beslutning i Borgerrepræsentationen. Formentligt d. 25.11.2008.

Udkast til bydelsplan overdraget til Økonomiforvaltningen

Bydelsplanen overleveres til Økonomiforvaltningen – Tak for en fantastisk opbakning

Valby Lokaludvalg godkendte på dets møde d. 11. november 2008 bydelens udspil til den ny bydelsplan. Udspillet er et resultat af mere end 25 afholdte arrangementer og store som små bidrag fra mere end 1000 valbyborgere.

Du kan læse Lokaludvalgets udspil her:
Valby Lokaludvalgs endelige udkast til bydelsplan_nov08

15. november overleveres Valbys udspil til bydelsplanen til Økonomiforvaltningen. Her vil man i de kommende måneder redigere og sammenskrive Valbys udspil. Valby Lokaludvalg får kommunens endelige udkast til bydelsplan for Valby i høring i februar 2009. Borgerrepræsentationen skal behandle bydelsplanen i sommeren 2009.

Valby Lokaludvalg takker alle de borgere, der på forskelligvis har ydet et bidrag til arbejdet med bydelsplanen.

Stor opbakning til bydelsplanen

Valby Lokaludvalg, medlemmer af Borgerrepræsentationen og engagerede valbyborgere satte hinanden stævne til afsluttende debat om bydelsplanen. Mødet blev afholdt mandag d. 27. oktober i lokaler hos Træ-Industri-Byg, Mølle Allé 26.

Borgermødet tog udgangspunkt i Lokaludvalgets udspil til bydelsplanen. Udspillet er et resultat af 25 arrangementer, input fra cirka 1000 Valbyborgere og en tæt løbende dialog med forvaltningerne i Københavns Kommune.

I alt var cirka 100 mennesker mødt op på borgermødet til forhandlingerne om Valbys udspil til bydelsplanen. Projektmedarbejder for bydelsplanen i Valby Lokaludvalg, Louise Lind, glæder sig over, at så mange mennesker havde valgt at følge bydelsplanen helt til dørs.

”Det store fremmøde understreger at bydelsplanen både af valbyborgerne og medlemmerne af Københavns Borgerrepræsentation opleves som relevant og vedkommende. Det er samtidig et udtryk for at Valby er et aktivt og engageret lokalsamfund, som man lytter til på Københavns rådhus”.

Borgermødet var præget af en positiv stemning. Samtlige af de fremmødte 8 BR-medlemmer roste Lokaludvalgets arbejde med bydelsplanen. Og selv om ikke alle var enige i samtlige udspillets detaljer var der enighed om, at udspillet er en relevant og anvendelig inspirationskilde i forbindelse med planlægningen af den fremtidige udvikling af Valby.

Efter debat i salen grupperede de fremmødte sig omkring bydelsplanens 8. temaer. Særligt temaet trafik var et stort tilløbsstykke. I alle temagrupperne var der stor opbakning til indholdet af Lokaludvalgets udspil. Herudover blev flere af temagrupperne enige om at supplere udkastet med nye relevante tilføjelser. Eksempelvis var der i forbindelse med temaet idræt enighed om at tilføje et særligt afsnit om ældres muligheder for fysisk udfoldelse.

På baggrund af de tilføjelser og ændringsforslag til temaerne der fremkom på borgermødet skal Valby Lokaludvalg på sit møde d. 11. november endeligt vedtage dets udspil til bydelsplanen. Dette behandles efterfølgende af Økonomiforvaltningen før endelig vedtagelse i Borgerrepræsentationen i sommeren 2009.

Uacceptabelt med betalingsring gennem Valby

Valby Lokaludvalg har på baggrund af de aktuelle planer om at føre en eventuel kommende betalingsring tværs gennem Valby sendt følgende til Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune

Til Borgmester Klaus Bondam samt medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget

Plangruppen i Valby Lokaludvalg har afholdt møde med projektsekretariatet for Trængselsafgifter i Hovedstadsområdet og har her fået en orientering om den planlagte betalingsring i Københavns Kommune.

Indledningsvis bemærkes, at Lokaludvalget finder det stærkt kritisabelt, at forslaget til linjeføring for betalingsringen ikke har været sendt til officiel høring i de berørte lokaludvalg. Den udsendte brochure ’Trængselsafgifter i Hovedstadsområdet’ giver indtryk af, at den konkrete placering af ringen er mindre væsentlig end selve projektet. Ikke desto mindre er det fremlagte forslag resultatet af forhandlinger med en række omegnskommuner men altså ikke med de lokale borgerfora i de områder, der bliver mest berørt.

Valby Lokaludvalg ser overordnet positivt på indførelse af en betalingsring om København som et af flere instrumenter til at begrænse biltrafikken. Vi finder dog det konkrete forslag stærkt problematisk, idet det vil skære bydelen Valby over og afskære en stor del af Valbyborgerne fra at benytte bydelens tilbud, der er koncentreret i det centrale Valby, uden ekstra udgift.

Borgerne i Valby har en høj bydelsbevidsthed. Følelsen af at høre til i et veldefineret område med et godt kultur-, handels- og institutionsliv er en de store værdier ved at bo i Valby. Denne bevidsthed er dels et resultat af bydelens geografi og historiske udvikling, dels af et mangeårigt, systematisk byplanarbejde. Placeringen af betalingsringen tværs gennem Valby vil fuldstændig modvirke dette. Mange fra ydersiden af ringen vil fx kunne forventes at lægge deres bil-indkøbsture om til Hvidovre og Rødovre, hvilket ikke vil give den tilsigtede reduktion af biltrafikken i regionen, og samtidig være ødelæggende for oplevelsen af sammenhæng i Valby.

Valby Lokaludvalg foreslår, at betalingsringen på forløbet i Valby placeres på kommunegrænsen til Rødovre og Hvidovre, hvor det sammenhængende parkanlæg fra Valbyparken til Damhussøen udgør en langt mere logisk og retfærdig grænse end ringbanen både for pendlere og ikke mindst for Valbyborgerne.

Vi opfordrer Teknik- og miljøudvalget til at iværksætte en konsekvensberegning af virkningerne af en placering af ringen på kommunegrænsen på hele Valbysnittet.

Borgerne i Valby oplever allerede i dag en række negative konsekvenser af trafikmængden. Der er dagligt trængsel på vejene, som gør det svært at komme frem i bil og bus og som gør det vanskeligt at krydse vejene for fodgængere og cyklister. Samtidig belaster trafikken borgerne med støj og luftforurening. Valby er en bydel i stærk vækst, hvor de store udviklingsområder på Carlsberg, F.L. Smidth-grunden, Grønttorvet og omkring Ny Ellebjerg vil bidrage markant med yderligere trafik. Dette skal lægges oven i prognosen for den almindelige stigning i trafikmængderne. En betalingsring vil være et effektivt del-middel til at modvirke disse store stigninger.

Men bydelen er allerede gennemskåret af jernbaner og store veje, og det er en stadig udfordring at skabe sammenhæng og forbindelser mellem de forskellige kvarterer. Den projekterede ny Ringstedbane vil udgøre endnu en barriere mellem de forskellige dele af Valby. Derfor er det vigtigt, at en betalingsring lægges, så den ikke opdeler bydelen yderligere, og så hele Valby får glæde af virkningerne.

Af disse grunde finder vi den foreslåede placering af betalingsringen langs ringbanelinjen uacceptabel på strækningen gennem Valby. Den vil skabe en påtrængende reel og psykologisk grænse mellem det gamle, centrale Valby, som rummer de fleste kultur- og offentlige institutioner samt det store handelskvarter omkring Valby Langgade og det ny indkøbscenter i Spinderiet, og de store områder i Folehave- og Vigerslevkvarteret, som allerede nu oplever at være adskilt fra den øvrige bydel.

Placeringen af ringen vil generere en kraftig omkørselstrafik på Ring II. Denne vejstrækning, der i Valby går gennem meget tæt bebyggede boligområder og bl.a. forbi 2 skoler, er i forvejen belastet af meget stærk trafik, der giver uacceptabelt stor støj og luftforurening, og de mulige afværgeforanstaltninger er helt utilstrækkelige til at løse disse problemer, hvis trafikmængden øges.

Det blev af sekretariatet fremhævet, at man i placeringen af ringen havde anvendt kriterier om, at den skulle være logisk og retfærdig.

For pendlere kan linjeføringen langs ringbanen muligvis opleves som logisk, men for de lokale borgere i Valby vil den være en ulogisk barriere.

For pendlere, uanset om det drejer sig om Valbyborgere eller borgere fra andre dele af regionen, vil placeringen af ringen ikke have så stor betydning for, om den opleves som retfærdig. Men når det drejer sig om adfærdsregulering af den lokale trafik, vil det blive oplevet som stærkt uretfærdigt, at nogle Valbyborgere kan benytte sig af bydelens handelsliv og institutioner uden at skulle betale for at køre i bil, mens andre skal.

Med venlig hilsen
Ejner Jensen, Formand for Valby Lokaludvalg

Ringstedbanen – Lokaludvalget inviterer Trafikstyrelsen på inspektionstur

En håndfuld lokaludvalgsmedlemmer, repræsentanter fra flere fagforvaltninger i Københavns Kommune og dele af det lokale pressekorps har netop været med trafikstyrelsen på tur.

Turen gik til nogle af de områder, der kan blive kraftigt berørt hvis nybygningsløsningen bliver gennemført. Det drejer sig i særlig grad om Retortvej, Kulbanevej, et stykke af Vigerslevvej og dele af Vigerslev Parken.

Du kan frem til høringsperiodens udløb d. 1. december se kort over de berørte områder. Kortene er udstillet på 1. sal i Valby Kulturhus – ved indgangen til Lokaludvalgets Sekretariat. Her er du også velkommen til at henvende dig hvis du har yderligere spørgsmål i forbindelse med projektet.

Udstilling om letbaner i Valby Kulturhus

Hvad er en letbane? Hvordan ser den ud? Og hvordan kan letbaner styrke den kollektive trafik i Valby? Kom og få syn for sagen i Valby Kulturhus hvor Valby Lokaludvalg i oktober måned står bag en udstilling om letbaner.

I forbindelse med arbejdet med bydelsplanens trafiktema er letbaner for alvor kommet på den lokale dagsorden. For Valby Lokaludvalgs trafikgruppe er letbaner en del af løsningen på udsigterne til endeløse bilkøer i Valby. Alene udviklingen af Carlsberg forventes at medføre 10.000 flere biler i Valby – om dagen. For mange borgere er dette et skrækscenario. Letbaner er et bud på hvordan fremtidens trafikale udfordringer i bydelen kan takles.

Udstillingen beskriver forskellige former for letbaneløsninger og giver indblik i hvordan letbaner med succes udgør grundstammen i mange moderne europæiske storbyers trafiksystemer. Den giver samtidig et bud på hvor i Valby en eventuel kommende letbane kan køre.

Udstillingen blev første gang vist i Valby under Valby Kulturdage hvor den vakte stor interesse. Valby Lokaludvalg ønsker med udstillingen i Valby Kulturhus at give endnu flere valbyborgere mulighed for at stifte bekendtskab med et transportmiddel der med årene kan blive virkelighed i det lokale gadebillede. Udstillingen er etableret i samarbejde med foreningen letbaner.dk der arbejder for at etablere letbaner i alle større danske byer.