Fortæl os din mening om Valbys udvikling

En høring er din mulighed for at give din mening til kende, om hvordan udviklingen skal være i et bestemt område, en ejendom eller måske hele kommunen.

Københavns Kommune er forpligtet til at høre Valby Lokaludvalg i alle sager, der vedrører Valby. Og det er en af lokaludvalgets vigtigste opgaver at inddrage Valbys borgere, når vi skriver høringssvar.

Hvad er en høring?

En høring er din og andre interessenters mulighed for at give jeres mening til kende, om hvordan udviklingen skal være i et bestemt område, en ejendom eller måske hele kommunen.

Høringer kan omfatte:

 • Forslag til ændringer inden for kommunens serviceydelser til fx børn, unge, handikappede og ældre.
 • Ændring eller nye lokalplaner for bestemte områder
 • Overordnede strategier for f.eks. kulturlivet i København

Københavns Kommune skal høre Valby Lokaludvalg i alle sager, der vedrører Valby.

Lokalpolitik og lokalkendskab

Når lokaludvalget laver høringssvar, formulerer vi lokalpolitiske holdninger, og formidler vigtige informationer om bydelen til politikerne på Rådhuset.

Vi bestræber os på at inddrage de berørte borgerne når vi skriver høringssvar. Det kan være ved:

 • Møder med berørte interessenter i en konkret sag
 • Åbne, bredt annoncerede borgermøder
 • Gennem nyhedsbrev, sociale medier og lokalpressen

Det sker dog at høringsfristerne er så korte, at det ikke er muligt for os at nå at inddrage borgerne.

Send dine egne høringssvar

På Københavns kommunes høringsportal kan du se aktuelle høringer for hele København, og indsende dine kommentarer til sagerne.

Giv os dit input til lokale sager

Lokaludvalget mødes anden tirsdag i hver måned, juli undtaget. Dagsordenen offentliggøres normalt torsdag inden mødet på Københavns Kommunes hjemmeside.

Vil du fremlægge en sag for lokaludvalget, eller give input til et punkt på dagsordenen, kan du møde op 18.30 under punktet “Borgernes Tid”. Du kan også sende dine kommentarer til valbylokaludvalg@okf.kk.dk.

Se i kalenderen hvornår næste møde afholdes. Meld gerne at du deltager i en mail til valbylokaludvalg@okf.kk.dk.

Find dagsorden for næste lokaludvalgsmøde og læs referater fra tidligere møder.

Seneste nyheder om høringer

Trærække gamle carlsberg vej
Kommuneplan 2019 høringssvar nyheds
Lokalplan Blushøjvej Valby nyhed

Høringssvar 2019

Høringssvar 2018

 • Kultur- og fritidsudvalgets effektiviseringsforslag til budget 2019

  Lokaludvalget deler ikke den præmis, at det er en selvfølgelighed at spare på Kultur- og Fritidsområdet.

  For det første er det en kendsgerning, at der bliver flere og flere københavnere, og at tilvæksten især sker ved fødselsoverskud.

  For det andet savner vi en helhedstænkning i forhold til forslagene: Hvad forventes de børn og unge, der på grund af prisstigninger får et incitament til ikke at gå i svømmehallen i weekenden at lave i stedet?

  Behandlet april 2018

 • Stiforbindelse til Grønttorvet

  Lokaludvalget har fået præsenteret screeningen af muligheder for at lave en gang- og cykelforbindelse fra Grønttorvet til Høffdingsvej/Ramsingsvej. En sådan forbindelse indgår i Lokalplanen for Grønttorvet, og der er tilsagn om medfinansiering i form af udbygningsaftaler fra flere grundejere i området.

  Disse aftaler udløber imidlertid, således at det er vigtigt, at der træffes beslutning om en finansiering af forbindelsen. Broforbindelsen er prioriteret som et projekt i bydelsplanen for Valby og er også medtaget i Københavns Kommunes cykelredegørelse som en vigtig forbindelse.

  Behandlet april 2018 

 • Toftebakkevej

  Valby Lokaludvalg bakker op om den foreslåede ændring, der åbner mulighed for servering i stueetager ud mod Skolegade og Rughavevej.

  Behandlet april 2018

 • Handlingsplan for vejstøj 2018-2023

  Lokaludvalget finder, at vejstøj er en stor belastning for borgerne, som det er vigtigt at gøre mest muligt for at reducere. I høringssvaret lægges vægt på, at der især sættes ind med støjdæmpende asfalt på de tre store gennemkørselsveje, og at hastigheden på Folehaven og Ellebjergvej nedsættes.

  Behandlet maj 2018

 • Kommentar til Naboorientering vedr. Torveporten 10, Grønttorvet

  I forhold til ønsket om at fravige den gennemsnitlige boligstørrelse fra 95 til 93 m2 har lokaludvalget ingen indvendinger, da det ligger inden for de nugældende regler i Kommuneplan 2015.
  Hvad angår ønsket om at reducere omfanget af aktive og udadvendte facader er det lokaludvalgets opfattelse, at kommunen bør sikre at kravene til aktive og udadvendte facader opretholdes på østsiden og sydsiden, samt på den del af vestsiden, der ligger ud til Torveporten.

  Behandlet maj 2018 

 • Intern høring: Høring om udarbejdelse af lokalplanforslag "Mølle allé"

  Lokaludvalget hilser velkomment, at der lægges op til at lave en lokalplan for hele området mellem Valby Langgade, Toftegårds Allé, Mølle Allé og Lillegade, da det er et udtrykt ønske fra lokaludvalgets side, at der udarbejdes lokalplan for området og tilsvarende områder, hvor der ikke er lokalplan.

  Det er af afgørende betydning, at området ligger i Valby Landsby, der er udpeget som et særligt kulturmiljø i Kommuneplan 2015, hvilket skal sikres i planen.

  Behandlet august 2018

 • Plan for visuel kunst i København 2018-2022

  Valby Lokaludvalg finder det meget positivt, at der med den visuelle kunstplan vises ambitioner på det kunstneriske område, noget som lokaludvalget gerne støtter op om.

  Lokaludvalget ser dog gerne, at kvaliteten og præcisionen i ’Visuel Kunstplan’ øges, da den sine steder fremstår meget overordnet og løs.

  Behandlet august 2018 

 • Øget badesikkerhed med elektronisk livredderovervågning

  Lokaludvalget støtter indkøb og implementering af et elektronisk overvågningssystem, hvis det fungerer, og giver bedre badesikkerhed som beskrevet i høringsbrevet. Vi finder, at optimering af vagtplaner samt ændringer af driftsaftalerne med byens svømmeklubber kan være en god idé, hvis de er ordentligt belyst og gennemarbejdet.

  På det beskrevne grundlag fremstår det uklart, hvilke konsekvenser det har for klubberne at overtage flere driftsopgaver.

  Behandlet august 2018

 • Kultur- og Fritidskompasset

  Især glæder vi os over, at kompasset understøtter vores vision for Toftegårds Plads som et kulturelt centrum i Valby.

  I den forbindelse er det vigtigt at overveje den fremtidige brug af den historiske Rytterskole i Skolegade. I og med at  Valby Bibliotek flytter til Toftegårds Plads, bliver Rytterskolen en bygning, som med fordel kan stilles til rådighed til kulturelle formål.

  Behandlet september 2018

 • Budget 2019

  Valby Lokaludvalg fremsender derfor vores tre højst prioriterede budgetønsker samt en liste over de øvrige ønsker, der er fremkommet på baggrund af vores arbejde med borgere og forvaltninger, herunder med bydelsplanen for Valby.

 • Københavns Kommunes LGTBI+ politik

  Valby Lokaludvalg støtter politikken med det forbehold, at hvis LGBTI+ flygtninge, som visiteres til Welcome House på Ottiliavej, ikke føler sig trygge der, bør det være på Welcome House man skal igangsætte en indsats, i stedet for bare at flytte LGBTI+ flygtningen ud til en lejlighed i byen.

  Behandlet september 2018

 • Høringssvar om kultur i kommuneplanstrategien

  Kulturfolk, borgere og lokaludvalgsmedlemmer på tværs af byen mødtes den 14. november til et møde, hvor kulturens manglende synlighed i kommuneplanstrategien var temaet.

  På mødet blev der enighed om at foreslå, at der indsættes et afsnit i Kommuneplanstrategien s. 34-35, der målrettet sætter fokus på kultur som et af de områder, som Københavns Kommune indtænker i sin strategi for udvikling af byen.

  Læs formuleringen i høringssvaret her

Ældre høringssvar

Høringssvar 2017