Fortæl os din mening om Valbys udvikling

En høring er din mulighed for at give din mening til kende, om hvordan udviklingen skal være i et bestemt område, en ejendom eller måske hele kommunen.

Københavns Kommune er forpligtet til at høre Valby Lokaludvalg i alle sager, der vedrører Valby. Og det er en af lokaludvalgets vigtigste opgaver at inddrage Valbys borgere, når vi skriver høringssvar.

Seneste nyheder om høringer

P-zoner ålholm vigerslev nyhed
Byudvikling Ny Ellebjerg borgermøde nyhed deling

Hvad er en høring?

En høring er din og andre interessenters mulighed for at give jeres mening til kende, om hvordan udviklingen skal være i et bestemt område, en ejendom eller måske hele kommunen.

Høringer kan omfatte:

 • Forslag til ændringer inden for kommunens serviceydelser til fx børn, unge, handikappede og ældre.
 • Ændring eller nye lokalplaner for bestemte områder
 • Overordnede strategier for f.eks. kulturlivet i København

Københavns Kommune skal høre Valby Lokaludvalg i alle sager, der vedrører Valby.

Lokalpolitik og lokalkendskab

Når lokaludvalget laver høringssvar, formulerer vi lokalpolitiske holdninger, og formidler vigtige informationer om bydelen til politikerne på Rådhuset.

Vi bestræber os på at inddrage de berørte borgerne når vi skriver høringssvar. Det kan være ved:

 • Møder med berørte interessenter i en konkret sag
 • Åbne, bredt annoncerede borgermøder
 • Gennem nyhedsbrev, sociale medier og lokalpressen

Det sker dog at høringsfristerne er så korte, at det ikke er muligt for os at nå at inddrage borgerne.

Send dine egne høringssvar

På Københavns kommunes høringsportal kan du se aktuelle høringer for hele København, og indsende dine kommentarer til sagerne.

Giv os dit input til lokale sager

Lokaludvalget mødes anden tirsdag i hver måned, juli undtaget. Dagsordenen offentliggøres normalt torsdag inden mødet på Københavns Kommunes hjemmeside.

Vil du fremlægge en sag for lokaludvalget, eller give input til et punkt på dagsordenen, kan du møde op 18.30 under punktet “Borgernes Tid”. Du kan også sende dine kommentarer til valbylokaludvalg@okf.kk.dk.

Se i kalenderen hvornår næste møde afholdes. Meld gerne at du deltager i en mail til valbylokaludvalg@okf.kk.dk.

Find dagsorden for næste lokaludvalgsmøde og læs referater fra tidligere møder.

Høringssvar, breve og henvendelser 2022

Høringssvar 2021

 • Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for Valby Skybrudstunnel

  Vi støtter realiseringen af Valby Skybrudstunnel og ser den gerne realiseret hurtigst muligt, ikke mindst fordi den yder et væsentligt bidrag til at sikre vandkvaliteten ved badestranden i Valbyparken.

  Vi lægger vægt på, at der fortsat arbejdes med realiseringen af gang- og cykelforbindelsen til Ramsingsvej/Høffdingsvej, der binder Grønttorvet sammen med det centrale Valby.

  Behandlet januar 2021

 • Lokalplan Mølle Allé supplerende høring

  Vi hilser velkomment, at der med supplerende høring er sat fokus på sammenhængen med område 2, der omfatter hjørneejendommen.

  Det er vores holdning, at vi gerne ser hjørnebygningen udformet som en pendant til bygningen på det modsatte hjørne af Lillegade, hvor der ligger en fin bygning på to etager. Det er derfor problematisk, at der i lokalplanen lægges op til at bygge i tre etager på denne hjørnegrund.

  Behandlet februar 2021

 • Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for Harrestrup Å projektet

  Vi lægger særligt vægt på, at der i planlægningen af arbejdet og specielt kørsel med tunge køretøjer, tages store hensyn til bløde trafikanter. Der bør sikres tryg færdsel for cyklister og fodgængere.

  Vi ser gerne belyst hvilke muligheder, der er for i forbindelse med projektet at forbedre belysningen for brugerne af parken under hensyntagen til fredningsbestemmelser og dyreliv.

  Behandlet februar 2021

 • Regulativer for affald 2021

  Vi ser frem til udrulning af de nye fraktioner, mad- og drikkevareemballage og tekstiler. Vi imødeser de konkrete retningslinjer for disse og medvirker gerne til at informere om og engagere borgerne i den intensiverede af-faldssortering.

  I et videre perspektiv bemærkes det uheldige i, at skoler i Københavns Kommune ikke sorterer på samme måde som private husholdninger.

  Behandlet marts 2021

 • Saxtorphsvej II

  Vi undrer os fortsat over, at man ikke lever op til det løfte, der er givet fra et stort flertal direkte fra Borgerrpræsentationens talerstol.

  Da den nuværende lokalplan nr. 248 blev vedtaget i 1995, var det et klar tilsagn, at mindst 2000 m2 skulle fastholdes som rekreativt areal med offentlig adgang. Beboerne i området har derfor haft en berettiget forventning om, at BR ville leve op til sine løfter.

  Behandlet marts 2021

 • Brev til Teknik- og Miljøudvalget ang. lokalplan Damhusåen

  Det er fortsat vores opfattelse, at der kan være solcelleanlæg på det udpegede område, idet vi finder det vigtigt, at København Kom-mune selv etablerer anlæg til produktion af fossilfri energi inden for kommunens område. Vi er i forbindelse med høringsprocessen af Danmarks Naturfredningsforening blevet gjort opmærksom på, at området med solcelleanlægget kan indeholde naturværdier, som bør åbnes for offentligheden.

  Vi vil derfor opfordre til, at man i denne forbindelse tager stilling til, om området syd for solcelleanlægget kan åbnes helt eller delvist for offentligheden.

  Behandlet april 2021

 • Kommentar til Restaurations- og Nattelivsplan

  Helt konkret finder vi, at forslaget om et overordnet mål om at gå ”fra et drukbåret til et kulturbåret natteliv” bør være overskriften på det kommende arbejde med at bære en ny restaurations- og nattelivsplan igennem.

  Vi finder også, at det nuværende oplæg indeholder essensen af, at der bør være plads til alle, uanset om man er beboer i et af de berørte områder eller om man er restaurations- eller nattegæst.

  Behandlet april 2021 

 • Naboorientering Gl. Køge Landevej/Følager

  Det har været vores udgangspunkt, at skulle der dispenseres fra bevaringen af den bevaringsværdige bygning, skulle det være fordi et nyt projekt tilførte så store værdier til området og i øvrigt leverede byggeri og byrum i høj kvalitet, samt levede op til at skabe gode og attraktive stiforbindelser og opholdsarealer med offentlig adgang.

  Vi medgiver, at bygningen i sig selv er i dårlig stand og er svær at integrere i et nutidigt byggeri.

  Behandlet maj 2021

 • Kommentar vedr. Vigerslevvej og parkindgange

  Vi hilser velkomment, at der nu foreligger et projekt, der skal øge trafiksikkerheden på Vigerslevvej fra Folehaven til Blommehaven og samtidig forbedrer overgange og adgangsveje til Vigerslevparken.

  Begge dele har været højt prioriterede ønsker fra beboerne i området gennem mange år, og er også et høj prioriteret projekt i områdefornyelsen for Folehavekvarteret, som har udarbejdet det konkrete projekt.

  Behandlet maj 2021

 • Kommentar vedr. nye parkeringszoner

  Vi er positive overfor, at der nu laves en grundig analyse af parkeringsdækningen i yderligere områder. Vi ønsker dog også, at der ses på parkering samlet for større områder, så man ikke skubber problemet med ekstern parkering videre ud til andre områder.

  Behandlet juni 2021

 • Indledende høring Hotel- og Restaurantskolen

  Vi ser positivt på muligheden for at bygge en ny Hotel- og Restaurationsskole på området ved Vigerslev Allé, idet det har værdi for bydelen at være hjemsted for en fagskole og et uddannelsesmiljø af denne type.

  Vi ser det som en væsentlig kvalitet, at den ikoniske bygning langs Kjeldgårdsvej med tårnvirkningen på hjørnet ved Vigerslev Allé, der er certificeret med høj bevaringsværdi, bevares i sen helhed med sin nuværende ydre fremtræden.

  Behandlet juni 2021

 • Skybrudsprojektpakke 2022

  Vi ser positivt på gennemførslen af skybrudsprojektet på Skellet, der også omfatter Vibeholmen. Det er positivt at det tænkes sammen med og udføres i sammenhængen med første etape af projektet Sikre Skoleveje ved Ålholm Skole.

  Behandlet august 2021 

 • Udtalelse vedr Cykelsti på Kulbanevej syd-øst

  Vi finder, at det er en god idé, at der bliver etableret cykelsti på den sydlige side af Kulbanevej som supplement til de cykelstier, der allerede indgår i projektet langs nordsiden af vejen og med forløb inde i Kulbaneparken.

  Vi finder det dog problematisk, at cykelstien på sydsiden ikke er ført helt frem til Vigerslevvej.

  Behandlet august 2021

 • Kommentar vedr. Dragen, Sneglen og Mosaikbænken

  Det er vores udgangspunkt i denne type sager, at det er væsentligt at bevare sporene af områdets historie og identitet. Kunstværket og dets tilblivelse udgør et vigtigt element af historien om området og bidrager til områdets identitet.

  Det væsentlige i den forbindelse er ikke værkets kunstneriske værdi, men den sociale værdi.

  Behandlet august 2021

 • Forudgående høring af kommuneplantillæg for Hotel- og Restaurantskolen

  Vi ser positivt på muligheden for at bygge en ny Hotel- og Restaurationsskole på området ved Vigerslev Allé, idet det har værdi for bydelen at være hjemsted for en fagskole og et uddannelsesmiljø af denne type.

  Vi ser det som en væsentlig kvalitet, at den ikoniske bygning langs Kjeldgårdsvej med tårnvirkningen på hjørnet ved Vigerslev Allé, der er certificeret med høj bevaringsværdi, bevares i sin helhed med sin nuværende ydre fremtræden.

  Behandlet september 2021

 • Naboorientering vedr. midlertidig skole og institution i Valby Idrætspark

  Vi har som udgangspunkt ikke noget imod, at den nuværende dispensation forlænges i en periode, indtil der kan ske en permanent udvikling af området.

  Det er vigtigt at påpege, at institutionen og specialskolen er placeret, så den forhindrer en videre udvikling af Valby Idrætspark efter de retningslinjer, der fremgår af den vedtagne lokalplan. En forlængelse blokerer således for, at den ønskede udvikling af Valby Idrætspark kan iværksættes.

  Behandlet september 2021

 • Ændringer i Nyt Bynet

  Vi takker, på trods af den korte frist, for muligheden for at blive hørt. Vi sætter pris på den gode og tætte dialog og ønsker at fortsætte den med henblik på fremtidige ændringer og justeringer.

  Generelt er det vores opfattelse, at Movia i sin evaluering af Nyt Bynet har fokus på de samme ting, som Lokaludvalget har været optaget af.

  Behandlet september 2021

 • Idékatalog Liv og Udfoldelse på vandet

  I Valby Lokaludvalg finder vi Idekataloget 2021 om Liv og udfoldelse på vandet interessant, også selvom det ikke indeholder specifikke forslag for vores område.

  At gøre havneområderne mere attraktive og tilgængelige for en lang række udøvere af sports- og fritidsaktiviteter på vandet finder vi meget positivt.

  Behandlet oktober 2021

 • Kommentar til evaluering af skærpede ordensregler for udvalgte pladser, parker og havnearealer

  I Valby Lokaludvalg er vi enige i, at der bør opstilles regler, der entydigt kan efterleves, såfremt det skulle komme til tvist mellem borgere og myndighed i de pågældende områder.

  Vi bakker derfor politiet op i deres forslag om, at reglerne ikke skal kunne gøres til genstand for fortolkning. Det betyder, at vi kan tilslutte os beslutningen om at forbyde forstærket musik i særlige tidsrum.

  Behandlet november 2021

 • Forslag til busbetjening på Vigerslevvej

  Valby Lokaludvalg vil opfordre Økonomiforvaltningen til at udarbejde et forslag til budget 2023, så man kan lade de busser på linje 11, der forstærker driften i dagtimerne og vender ved Vigerslevvej, videreføres til Ålholm Plads. Derved vil den nævnte strækning få en tilfredsstillende betjening og chaufførerne vil få mulighed for at holde pause i bygningen på Ålholm Plads.

  Behandlet december 2021

Høringssvar 2020

 • Udtalelse vedr. dispensation fra Lokalplanen F.L. Smidth II vedrørende byggeri på Poul Bundgaards Vej 5

  Lokaludvalget bemærker, at der er tale om en markant overskridelse af højdegrænsekravene. Det anføres, at der er tale om en etape i realiseringen af den samlede bebyggelsesplan og at forvaltningen derfor
  anbefaler dispensationen.

  Lokaludvalget har den bekymring, at den nye bygning vil påvirke lysforholdene i Modelværkstedet væsentligt. Vi ønsker kun at støtte ønsket om dispensation, hvis det er helt klart, at højdegrænsekravet vil være opfyldt for den fremtidige bygning på stedet.

  Behandlet februar 2020

 • Kommentar til naboorientering vedr. Retortvej 43-45

  Vi ønsker, at der udarbejdes et projekt inden for lokalplanens rammer. Som følge af at vi ikke ønsker, at der kun bygges ungdomsboliger på grunden bakkes der heller ikke op om dispensationer fra parkeringsnormen, afstandskravet eller om at friholde byggeriet fra krav om altaner.

  Behandlet marts 2020

 • Intern høring Grønttorvet tillæg 5

  Vi lægger meget stor vægt på, at der fortsat arbejdes med realiseringen af gang- og cykelforbindelsen til Ramsingsvej/Høffdingsvej, der binder Grønttorvet sammen med det centrale Valby og forhindrer, at området ender som en isoleret boligø. Den øgede boligandel styrker kun dette behov.

  Behandlet maj 2020 

 • Skybrudsprojekt Trekronergade

  Vi bakker op om den foreslåede skybrudsløsning, da den vil komme kvarterets beboere til gode, med færre vandskader i tilfælde af skybrud.

  Vi lægger vægt på, at projektet kan virke fartdæmpende på en gade, hvor trafikmængden er steget de seneste år.

  Behandlet juni 2020

 • Fritidspædagogisk rammeaftale for KKFO’er

  Vi er bekymrede for, at implementering af ny rammeaftale for KKFO’er gennemføres i dette oveni, at KKFO’er og fritidshjem har travlt med at indrette sig med nye retningslinjer i forbindelse med Covid-19.

  Vi ser kritisk på, at der bliver sendt et så kompliceret materiale i offentlig høring, og gør opmærksom på, at man ikke kan forvente at f.eks. udsatte borgere kan læse og overskue et så omfangsrigt materiale.

  Behandlet juni 2020

 • Tillæg 3 til lokalplan 391 FL Smidth ll

  Vi ser det som yderst positivt, at FLSmidth ønsker at bevare og konsolidere sit hovedsæde i Valby, hvilket har affødt ønske om at samle hovedsædet i opdaterede bygninger på den nordlige del af om-rådet og efterfølgende udvikle den sydlige del af området til et bolig-område.

  Behandlet september 2020

 • Tillæg 5 til lokalplan 462 Grønttorvsområdet

  Med hensyn til den generelle forøgelse af boligandelen bemærker vi, at det øger presset på de servicefunktioner, der følger af en yderligere forøgelse af mængden af nye beboere.

  I forhold til arten af byggeri er det vores holdning, at vi ikke ønsker flere ungdomsboliger i området.

  Der er i forvejen bygget eller projekteret flere hundrede ungdomsboliger i området ved Grønttorvet og Ny Ellebjerg Station. Derimod er vi positive, hvis det garanteres, at der bliver bygget egentlige kollegieboliger, der udlejes til studerende ifølge reglerne for kollegier og til priser, de kan betale.

  Behandlet september 2020

 • Regn Søvn Blå Kys

  Valby Lokaludvalg udtrykker sin klare støtte til at kunstværket forbliver på den nuværende adresse. Værket udgør sammen med Drømmevæggen på Mosestykket og Asta Nielsen digtet af Eva Tind på Valby Langgade tre meget fine eksempler på digterkunst i det offentlige rum i Valby.

  Behandlet september 2020

 • Naboorientering vedr. Smedestræde 2

  Det har været et stærkt ønske fra lokaludvalget, at der ved udformningen af byggeriet blev indtænkt en offentligt tilgængelig plads med opholdsmuligheder på den forreste del af grunden. Det ønske var der politisk opbakning til i Borgerrepræsentationen.

  Det er derfor helt i modstrid med intentionen, hvis denne plads indrettes til parkering.

  Behandlet oktober 2020

 • Lokalplan Mølle Allé

  Det er af afgørende betydning, at området ligger i Valby Landsby, der er udpeget som et særligt og værdifuldt kulturmiljø i Kommuneplan 2015, hvilket skal sikres i planen.

  Lokaludvalget lægger overordentlig meget vægt på, at planerne for om-rådet lever op til dette, idet det er et højt og vedvarende udtrykt ønske fra borgerne, at den gamle bymidte bevarer sin karakter af tidligere landsbymiljø med lave hus i 1-2 etager med skrå tage og som selvstændige bygninger med hvert deres særpræg.

  Behandlet oktober 2020 

 • Lokalplan Kulbanevej Øst

  Lokaludvalget ser det som et meget positivt træk ved planen, at der er indarbejdet en ny vejføring af Kulbanevej, så der kan etableres et lyskryds og en forbindelse til Grønttorvet ved Ingrid Marie Vej.

  Behandlet november 2020

Høringssvar 2019