Fortæl os din mening om Valbys udvikling

En høring er din mulighed for at give din mening til kende, om hvordan udviklingen skal være i et bestemt område, en ejendom eller måske hele kommunen.

Københavns Kommune er forpligtet til at høre Valby Lokaludvalg i alle sager, der vedrører Valby. Og det er en af lokaludvalgets vigtigste opgaver at inddrage Valbys borgere, når vi skriver høringssvar.

Hvad er en høring?

En høring er din og andre interessenters mulighed for at give jeres mening til kende, om hvordan udviklingen skal være i et bestemt område, en ejendom eller måske hele kommunen.

Høringer kan omfatte:

 • Forslag til ændringer inden for kommunens serviceydelser til fx børn, unge, handikappede og ældre.
 • Ændring eller nye lokalplaner for bestemte områder
 • Overordnede strategier for f.eks. kulturlivet i København

Københavns Kommune skal høre Valby Lokaludvalg i alle sager, der vedrører Valby.

Lokalpolitik og lokalkendskab

Når lokaludvalget laver høringssvar, formulerer vi lokalpolitiske holdninger, og formidler vigtige informationer om bydelen til politikerne på Rådhuset.

Vi bestræber os på at inddrage de berørte borgerne når vi skriver høringssvar. Det kan være ved:

 • Møder med berørte interessenter i en konkret sag
 • Åbne, bredt annoncerede borgermøder
 • Gennem nyhedsbrev, sociale medier og lokalpressen

Det sker dog at høringsfristerne er så korte, at det ikke er muligt for os at nå at inddrage borgerne.

Send dine egne høringssvar

På Københavns kommunes høringsportal kan du se aktuelle høringer for hele København, og indsende dine kommentarer til sagerne.

Giv os dit input til lokale sager

Lokaludvalget mødes anden tirsdag i hver måned, juli undtaget. Dagsordenen offentliggøres normalt torsdag inden mødet på Københavns Kommunes hjemmeside.

Vil du fremlægge en sag for lokaludvalget, eller give input til et punkt på dagsordenen, kan du møde op 18.30 under punktet “Borgernes Tid”. Du kan også sende dine kommentarer til valbylokaludvalg@okf.kk.dk.

Se i kalenderen hvornår næste møde afholdes. Meld gerne at du deltager i en mail til valbylokaludvalg@okf.kk.dk.

Find dagsorden for næste lokaludvalgsmøde og læs referater fra tidligere møder.

Høringssvar 2020

 • Udtalelse vedr. dispensation fra Lokalplanen F.L. Smidth II vedrørende byggeri på Poul Bundgaards Vej 5

  Lokaludvalget bemærker, at der er tale om en markant overskridelse af højdegrænsekravene. Det anføres, at der er tale om en etape i realiseringen af den samlede bebyggelsesplan og at forvaltningen derfor
  anbefaler dispensationen.

  Lokaludvalget har den bekymring, at den nye bygning vil påvirke lysforholdene i Modelværkstedet væsentligt. Vi ønsker kun at støtte ønsket om dispensation, hvis det er helt klart, at højdegrænsekravet vil være opfyldt for den fremtidige bygning på stedet.

  Behandlet februar 2020

 • Kommentar til naboorientering vedr. Retortvej 43-45

  Vi ønsker, at der udarbejdes et projekt inden for lokalplanens rammer. Som følge af at vi ikke ønsker, at der kun bygges ungdomsboliger på grunden bakkes der heller ikke op om dispensationer fra parkeringsnormen, afstandskravet eller om at friholde byggeriet fra krav om altaner.

  Behandlet marts 2020

 • Intern høring Grønttorvet tillæg 5

  Vi lægger meget stor vægt på, at der fortsat arbejdes med realiseringen af gang- og cykelforbindelsen til Ramsingsvej/Høffdingsvej, der binder Grønttorvet sammen med det centrale Valby og forhindrer, at området ender som en isoleret boligø. Den øgede boligandel styrker kun dette behov.

  Behandlet maj 2020 

 • Skybrudsprojekt Trekronergade

  Vi bakker op om den foreslåede skybrudsløsning, da den vil komme kvarterets beboere til gode, med færre vandskader i tilfælde af skybrud.

  Vi lægger vægt på, at projektet kan virke fartdæmpende på en gade, hvor trafikmængden er steget de seneste år.

  Behandlet juni 2020

 • Fritidspædagogisk rammeaftale for KKFO’er

  Vi er bekymrede for, at implementering af ny rammeaftale for KKFO’er gennemføres i dette oveni, at KKFO’er og fritidshjem har travlt med at indrette sig med nye retningslinjer i forbindelse med Covid-19.

  Vi ser kritisk på, at der bliver sendt et så kompliceret materiale i offentlig høring, og gør opmærksom på, at man ikke kan forvente at f.eks. udsatte borgere kan læse og overskue et så omfangsrigt materiale.

  Behandlet juni 2020

Høringssvar 2019

Seneste nyheder om høringer

Borgermøde FL Smidth lokalplantillæg nyhed
Borgermøde skolestruktur nyhed
FL Smidth tillæg til lokalplan nyhed