Kulbanevej Øst lokalplan og borgermøde nyhed

Trafiksikkerhed, parkering, grønne områder og afstand til skel fyldte på borgermøde

Tirsdag aften holdt vi corona-sikkert digitalt borgermøde om den nye lokalplan for Kulbanevej Øst, hvor emner som tung trafik, parkering, højden på det nye boligområde og afstanden til skellet til Kongshaven fyldte meget.

 

Efter formanden for Valby Lokaludvalg Michael Fjeldsøe bød velkommen til deltagerne hjemme i stuerne, var der oplæg fra Johnny Sørensen, Bonava, Anders Halgren, tegnestuen Arkitema og Peter Højriis fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune:

Hjem og nabolag hvor mennesker kan trives

Bonava er bygherre på boligprojektet på grunden foran DXC, som den nye lokalplan skal muliggøre.

Jimmy fra Bonava fortalte, at firmaet er den førende boligbygger i Nordeuropa, og har været aktive i Danmark siden 2009. Virksomheden bygger lejligheder og rækkehuse til private, og projekter til investorer.

Alt byggeri er som minimum svanemærket.

Bygherren er med i hele værdikæden – fra køb af grund, udarbejdelse af projekt, salg af boliger og byggeri, hvorefter ejerne overtager.

Stregerne til lokalplanen

Tegnestuen Arkitema har tegnet udkastet til et boligområde, der opfylder kravene i den nye lokalplan.

Bebyggelsen skal være en port til Kulbaneparken, med stiforbindelser igennem området. Byggeriet er lavest ind mod Kulbaneparken, og højest ud mod Retortvej. Byggeriet markerer en overgang fra den grønne park til den urbane by.

Mod syd og villaområdet trapper byggeriet ned med lavere facader og bygningshøjder. Indenfor byggeriet etableres grønne gårdrum og stiforbindelser.

Visualisering hovedgreb Arkitema oplæg

Kulbanevej omlægges, så den snor sig igennem det nye boligområde i nogle forholdsvis skarpe sving, der skal nedsætte hastigheden på de biler, der kører igennem. Kulbanevej får cykelsti i begge retninger og vejtræer.

Det er planen at etablere underjordisk parkering i byområdet.

Fra ubrugt græsplæne og parkeringsplads til boligområde

Peter Højriis fra Teknik- og Miljøforvaltningen gennemgik udvalgte detaljer fra lokalplanen.

Den eksisterende bygning på grunden var oprindeligt datacentral, og den blev senere solgt til DXC.

Området har længe ventet på udvikling. Det var etableringen af Områdefornyelsen i Kulbanekvarteret, der inspirerede DXC til at afhænde arealet til udvikling, i stedet for at have en ubrugt græsplæne og parkeringsplads stående.

Lokalplansområdet dækker både Bonavas ejendom, DXE og et kommunalt areal op mod Kulbaneparken. Området ses opridset med hvidt her:

Kulbanevej Øst lokalplan og borgermøde nyhed deling

Bonava bygger boliger på område 1, område 2 vil stadig huse datavirksomheden DXC, og område 3 bliver udlagt til et rekreativt areal med et regnvandsbassin. Der er krav om 25% almene boliger i det nye byggeri.

Kulbanvej bliver omlagt for at sno sig igennem det nye boligområde i nogle forholdsvis skarpe sving, der skal nedsætte hastigheden. Den nye vej for cykelsti i begge retninger og vejtræer, hvilket vil give den et helt nyt udtryk.

Omlægning af Kulbanevej – visualisering fra lokalplanen

Det er et krav i lokalplanen at alle nye boliger enten får terrasse eller altan, og facader skal fortrinsvis være i tegl. Mindst 40% af gårdarealer skal være grønne, der skal være legepladser, og der plantes 150 nye træer i området.

Det bliver nødvendigt med en støjskærm mod Ringstedbanen, og selve bebyggelsen vil også fungere som støjskærm mod de indre gårdrum.

Indendørs støjniveau overholdes med specielle lydvinduer – såkaldte russervinduer.

Bekymring for tung trafik og øgede parkeringsproblemer

Efter oplæggene tog oplægsholderne imod spørgsmål fra seerne hjemme i stuerne.

Et markant emne var trafik og parkering. Der var bekymringer for at den tunge trafik på Retortvej og Kulbanevej skal ledes igennem det nye boligområde. Forvaltningen oplyste, at meningen med omlægningen jo netop er at fredeliggøre Kulbanevej og gøre den mindre attraktiv som smutvej.

Der er også et projekt på vej for at omprofilere Retortvej med flere krydsningsmuligheder og cykelstier. Så Retortvej og Kulbanevej bliver for fremtiden en rigtig møg-vej hvis man gerne vil køre stærkt, som arkitekten udtrykte det.

Både Retortvej, Kulbanevej og villaområderne er i dag meget belastet af parkering. Lokalplanen planlægger et antal p-pladser i det nye boligområde, men kan ikke bestemme om det er betalingsparkering eller om det er parkering, der tilhører beboere. På Retortvej bliver parkeringspladserne dog bedre afmærket.

Anlæg af Retortvej bliver i første halvdel af 2021.

7,5 meter til skellet – er det nok?

En del beboere fra boligforeningen Kongshaven, som grænser op til det nye boligområde, ville høre mere om hvor tæt på, deres nye naboer kommer, og hvor høje de nærmeste huse bliver.

Arkitekten oplyste, at der bygges 7,5 meter fra skellet, og at de nærmeste huse bliver på to eller tre etager. Den præcise højde besluttes først når projekteringen går i gang.

Det eksisterende hegn og træerne i skellet kan ikke bevares, men der bliver plantet nye træer efterfølgende. Lokalplanen muliggør et nyt 3 meter højt hegn i skellet, men det skal aftales naboerne imellem.

Arkitekten oplyste, at der ikke bliver skyggevirkninger fra det nye byggeri til villabebyggelsen.

Flere beboere gav udtryk for, at de ville anmode om at byggeriet kun blev på to etager nærmest skellet.

Michael Fjeldsøe oplyste, at lokaludvalget vil opfordre til at der skabes flere passager mellem Kongshaven og Kulbanekvarteret, så der bliver bedre adgang til Kulbaneparken for beboere fra Kongshaven og den anden vej.

Lokalplansarealet op mod Ringstedbanen bliver grønt med mange træer – 40 nye træer i alt. Træerne omkring DXC’s parkeringsplads bevares. I alt plantes der 150 nye træer indenfor lokalplansområdet.

Indsend høringssvar senest 26. november

Lokaludvalget skriver og indsender høringssvar, der indeholder de bekymringer og kommentarer, der kom frem på borgermødet. Som udgangspunkt glæder lokaludvalget sig over, at der kommer en lokalplan for området, og især at planen overholder parkeringsnormerne fra Kommuneplanen.

Du kan også selv indsende høringssvar, både på vegne af en boligforening og som borger. Det gør du på Københavns Kommunes høringsportal Bliv Hørt, hvor du også kan finde høringsmaterialet:

Som afslutning oplyste Peter Højriis at der er flere lokalplaner på vej i området. Den næste bliver en plan for at anlægge boliger og butikker ved Vigerslev Allé station.

På sigt skal genbrugspladsen også flyttes, og der skal lægges planer for området hvor den ligger i dag.

Få direkte besked om den videre udvikling i Kulbanekvarteret ved at skrive dig op til vores nyhedsbrev – vi holder dig opdateret om nye projekter og lokalplaner i Valby to gange om måneden:

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *