Opsamling workshop Valby Idrætspark nyhed

Lokale idéer til udviklingen af Valby Idrætspark kom på bordet

Omkring 35 personer fra det lokale forenings- og klubliv var samlet, da forvaltningen af oktober havde inviteret til workshop om udviklingen af Valby idrætspark. Der var bred enighed om, at en udvikling er nødvendig og på høje tid.

Workshoppen er første af flere i den igangværende proces med en forundersøgelse af mulighederne for udvikling af Valby Idrætspark. Input herfra skal hjælpe forvaltningen med at opstille tre scenarier for udvikling af idrætsparken, som politikerne kan tage stilling til når de skal forhandle Budget ’23 til næste sommer.

I løbet af aftenen blev der diskuteret og samlet input med udgangspunkt i seks temaer:

  • Stadionfaciliteter
  • Idrætsfaciliteter
  • Trafik og parkering
  • Idrætsby – mere end idræt?
  • Lokale mødesteder og sammenhæng med bydelen
  • Forundersøgelse og proces

Deltagerne roterede i løbet af aftenen imellem stationerne, hvor de kunne diskutere med hinanden, med forvaltningen, og give deres input til de fremtidige planer.

Læs en fuld opsamling fra workshoppen den 6. oktober her:

Stadion for de mange

På temastationen Stadionfaciliteter var der bred enighed om, at de eksisterende stadionfaciliteter ikke er tidssvarende.

Der fremkom ønsker om, at hvis der skal bygges nyt stadion, skal det kunne benyttes af mange og blive hele Valby Idrætsparks hjemmebane – og dermed dække flere behov end en eliteklub.

Et evt. nyt stadion bør det kunne rumme flere faciliteter til flere brugere, f.eks. faciliteter indtænkt i tribunerne. Der var generelt fokus på en bæredygtig udvikling og plads til mangfoldighed.

Plads til en bred variation af idrætsgrene

Under temaet idrætsfaciliteter blev der udtrykt mangel på kapacitet i Valby Idrætspark. Der var ønsker om flere kunstgræsbaner, idrætshaller og flere faciliteter til klubber, som der i dag ikke er plads til.

Generelt skal der være plads til at udøve en bred variation af idræt – også den selvorganiserede, så lokalområdet bliver inviteret mere ind.

De nuværende faciliteter er struktureret som små, usammenhængende øer. Tænk derfor nye faciliteter i sammenhæng med de eksisterende i forhold til brug og flow.

Løs trafik- og parkeringsproblemerne

Der er store udfordringer med trafikafviklingen og parkeringsforhold, og store veje gør det svært for børn at komme til idrætsparken selv.

Parkeringsforholdene er også uklare i idrætsparken, og der var generel opbakning til at realisere og fastholde lokalplanens trafikløsning, hvor biltrafikken føres langs Køge Bugt Banen og bagom Hafniahallen, og dermed gør Julius Andersens vej til et bilfrit bevægelsesstrøg.

Generelt er det holdningen, at adgang til idrætsparken, wayfinding og trafiksikkerhed skal prioriteres højt, så børn og unge trygt kan komme til idrætsparken, og udfolde potentiale for at flere kommer med kollektiv trafik. Dertil var der ønske om bedre stiforbindelser for cyklister.

Plads til andre funktioner end idræt

Der var på temastationen Idrætsby generel enighed om, at Valby Idrætspark skal åbnes mere op og spille sammen med nærmiljøet. Helt konkret kan hegn om omkring Valby Idrætspark fjernes, og der ligger et potentiale i at integrere Valby Idrætspark med Valbyparken.

Valby Idrætspark skal udvikles på en bæredygtig måde – også socialt bæredygtig. Valby Idrætspark har potentiale til at kunne bidrage til at løfte de lokale i området, som har behov.

Hvis der skal bygges andet på området end faciliteter til idræt skal det være på idrættens præmisser, f.eks. ved at bygge i flere etager, for at få plads til flere funktioner inden for det samme grundareal.

Flere mødesteder i idrætsparken

Valby Idrætspark virker i dag lukket fra flere sider, der er stort potentiale i f.eks. at åbne op mod Valbyparken og skabe flere indgange, f.eks. vest fra Folehaven.

Generelt er ønsket flere mødesteder inde i Valby Idrætspark, som også indbyder til ophold, f.eks. med et centralt mødested, som suppleres af flere mindre, decentrale, så alle idrætsfaciliteter ligger nær et mødested.

Idrætsparken kan udvikles i etaper over tid

Under overskriften Forundersøgelse og proces blev der både snakket finansiering og tidsperspektiv.

Der skal bygges videre på tidligere visioner for udviklingen af Valby Idrætspark og det bør være synligt, hvad der er taget med videre, fx med en konkret markering på kort af, hvilke elementer der er taget med.

Det er også hensigtsmæssigt med en realiseringsplan, som er opdelt i etaper.

Der er ikke sat noget økonomisk loft på udviklingen i forbindelse med forundersøgelsen, så det bliver løbende op til politikerne i Borgerrepræsentationen, hvor hurtigt udviklingen går.

Næste workshop i starten af 2022

Forvaltningen tager alle input fra workshoppen med videre i arbejdet med at udvikle tre scenarier for Valby Idrætspark.

De vil blive præsenteret og drøftet på endnu en workshop, hvor alle igen er velkomne.

Vi giver besked når datoen er sat – hold dig opdateret via vores nyhedsbrev:

Læs hele opsamlingen fra første workshop her:

Psst… Der er også valg

Du interesserer dig for Valbys udvikling. Du har ofte en mening, og vil gerne have indflydelse.

Indtil den 14. januar kan du sende din opstilling og blive medlem af det nye Valby Lokaludvalg!

Læs mere om hvordan du stiller op lige her:

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.