Valby Idrætspark kommentar scenarier nyhed

Der skal ske noget med Valby Idrætspark

I vores kommentar til behandlingen af scenarier for Valby Idrætspark lægger vi vægt på udvikling af infrastruktur, bevarelse af de faciliteter, der er velfungerende, plads til breddeidræt, og først og fremmest at der nu sker noget med den nedslidte og utidssvarende idrætspark.

De tre scenarier for udviklingen af Valby Idrætspark går nu videre til politisk behandling på rådhuset, hvor det skal besluttes, hvad der indstilles til forhandlingerne om Budget ’23.

Vi har indsendt vores kommentar til behandlingen, som vi har skrevet på baggrund af input fra klubber og foreninger, der bruger Valby Idrætspark i dag.

Læs hele vores kommentar her:

Der skal ske noget nu

På tværs af klubberne er der stor enighed om, at Valby Idrætspark som helhed på mange punkter fremstår nedslidt og utidssvarende.

Der er stor tilfredshed med de investeringer, der er foretaget indtil videre, men der er stadig et stort behov for investeringer i fremtiden.

Vores højeste prioritet for Valby Idrætspark er derfor, at der nu sker noget. Vi mener desuden, at diversiteten i idrætsparkens klubliv skal bevares.

Behold det, der fungerer i dag

Udviklingen af idrætsparken kommer sandsynligvis til at ske i etaper. Det bør ske efter en helhedsplan, hvor velfungerende faciliteter, der allerede er renoverede, bibeholdes.

Vi opfordrer derfor til, at man arbejder videre med scenarierne og ender med noget, der kunne ligne en model 2½, hvor der satses afgørende med investeringer i nye faciliteter, men at de placeres, så de værdifulde af de eksisterende faciliteter beholdes.

Flere indgange og højere tryghed for bløde trafikanter

Vi står fortsat bag den overordnede plan for omlægning af biltrafikken, der er indeholdt i lokalplanen: at biltrafik og parkering lægges langs jernbanen og Julius Andersens Vej reserveres til cykler, gående og byrum.

Vi støtter tankerne i scenarierne om at skabe en ny akse fra Valbyhallen til Hafnia Hallen på bagsiden af bygningerne. Det er godt tænkt.

Derudover ser vi tre vigtige indsatsområder:

 • For det første bør der arbejdes på at skabe flere adgangsveje, så ikke alle skal ind fra Ellebjergvej og så færre ankommer i bil. Det blev særligt fremhævet fra klubbernes side, at man ønsker flere adgange markeret som ’hovedindgange’. Her fremhæves især adgang fra Hammelstrupvej hvor der er A-busbetjening, og en ny underføring under banen fra Blushøjvej.
 • For det andet blev behovet for at prioritere sikkerheden for gående og cyklister, især omkring Julius Andersens Vej, fremhævet af klubberne.
 • For det tredje er det helt afgørende, at der skabes langt bedre adgang til Ny Ellebjerg Station med metro, S-tog og fjerntog. Allerede nu skaber store arrangementer trafikale problemer.

Så snart der er fastlagt en samlet plan for, hvor i Valby Idrætspark de fremtidige publikumstunge aktiviteter placeres, bør der gennemføres en analyse af fremtidens trafikflow for at fastlægge, hvor de optimale adgangsveje til Ny Ellebjerg Station kan placeres.

De fem fokuspunkter er stadig relevante

Klubberne bakker fortsat op om de fem fokuspunkter, der er indeholdt i Fornyet Vision for Valby Idrætspark, som vi skrev i 2018.

Fornyet vision for Valby Idrætspark-1

Valby Stadion

Der er stort behov for en fornyelse af Valby Stadion. Af de punkter, der blev fremhævet i 2018, er det stadig påkrævet:

 • At tribunerne renoveres, så de lever op til nutidig og international standard
 • At omklædningsfaciliteterne fornys, så de lever op til forventningerne til regionale, nationale og internationale kampe
 • At der bliver etableret tidssvarende VIP-faciliteter
 • At banen forlænges, så den kan bruges af andre sportsgrene, fx amerikansk fodbold

Valbyhallen

Væsentlige fysiske forbedringer med udskiftnings af gulve og tribuner er gennemført. Der er stadig behov for:

 • At forny indgangs- og fællesarealer, der fremstår nedslidte og uindbydende
 • At forny omklædningsfaciliteter

Foreningsliv

Der er stadig stor opbakning til ideen om fælles klub/foreningshuse, der vil være en fornyelse og gentænkning af, hvordan klubberne er til stede i idrætsparken:

 • Fælles klub/foreningshus ved Julius Andersens Vej, hvor seks klubber indgår i planerne
 • Et yderligere fælles klubhus til de klubber, der holder til i hjørnet over mod rundkørslen ved Valbyparken
 • En 50×100 m asfaltbane til de sportsgrene, der bruger asfalt. Det blev understreget fra klubbernes side, at det ikke kun er rulleskøjteløb, men også andre sportsgrene.
 • En baseballbane, som klubben har delvis finansiering til.
 • Styrke åben skole og generelt skolers og institutioners brug af faciliteterne. En base for deres besøg savnes.

Sammenhænge og byrum

Der er kommet yderligere fokus på behovet for at åbne mellem Valby Idrætspark og Valbyparken. Der er stor opbakning til, at der etableres fx løberuter, der går ind i Valbyparken og at der skabes en blødere overgang. Fx er discgolf en sport, der foregår i Valbyparken.

 • Parkering placeres langs S-togsbanen og Julius Andersens Vej frigøres for biltrafik. Realiseringen forudsætter at de midlertidige skolebygninger og institutionsbygninger fjernes igen som aftalt.
 • Arbejde med pladsdannelser på og langs Julius Andersens Vej og foran Vandkulturhuset
 • Anlægge løbebaner og steder, hvor man kan dyrke uorganiseret idræt, fx på parkeringsarealer, når de ikke er i brug.

Infrastruktur og tilgængelighed

Der er et meget stort behov for at sikre betydeligt bedre adgangsforhold til Valby Idrætspark. Der fremhæves allerede nu fra naboers og brugeres side, at der er problemer med biltrafik til området ved store arrangementer.

Det blev særligt fremhævet fra klubbernes side, at man bør etablere indgange fra flere sider, fx så adgangen fra Hammelstrupvej ved rundkørslen, hvortil man kan komme med A-bus, markeres som en reel adgangsvej til idrætsparken. Hvis der laves 4-5 hovedindgange, der ikke føles som bagdøre, behøver alle ikke at skulle ind via Ellebjergvej.

Der er i regi af sikre skoleveje til Harrestrup Å skole blevet udarbejdet et konkret projekt for en forbindelse fra Folehaven under S-banen ved Valby Boldklubs klubhus, som lokaludvalget støtter varmt.

 • Åbning af tunnelen ved den gamle Ellebjerg Station
 • En bedre forbindelse over Ellebjergvej for cyklister og fodgængere.
 • Bedre forbindelse til Ny Ellebjerg Station via Poppelstykket, herunder etablering af lysregulering på Ellebjergvej.
 • Mulighed for adgang til Ny Ellebjerg Station via Pilestykket bør indgå i en analyse af fremtidens trafikflow.
 • Forbedrede lysforhold og forbedret skiltning i hele området.

Den videre proces

De tre scenarier skal nu behandles både i Kultur- og Fritidsudvalget og i Økonomiudvalget på rådhuset. De to udvalg skal tage stilling til, hvilket af de tre scenarier der skal indgå i forhandlingerne om Budget 2023.

Budgetforhandlingerne starter efter sommerferien, og afsluttes i oktober 2022.

1 svar
 1. Kim Hansen
  Kim Hansen siger:

  Hej jeg er frivillig ansat i valby boldklub, og synes at en tunnel med fortov og cykelsti under køge banen mellem hafniahallen og valby boldklub er en vigtig ting da dette vil gøre rigtigt meget for adgangen til vores klub men også hafnia hallen og fremad valby samtidigt hvis man etablere en parkeringsplads på blushøjvej på begge sider af tunnellen samtidigt med at man ensretter blushøjvej fra Ellebjergvej og ned til omkring parkerings pladserne men samtidigt giver mulighed for at kører ind fra gammel køge landevej så vil det også blive mere sikkert at færdes på blushøjvej samtidigt med at man også bør lave nogle bump eller slalom hælder nedad blushøjvej da folk kører som sindsyge ned af den vej.

  Svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *