Badestrand kan være klar i 2015

Valby Lokaludvalgs arbejde for en badestrand i Valby parken har båret frugt. Med et tilsagn om finansieringen på 18 mio. kr. fra fonden R98 er en badestrand ved Valbyparken kommet et stort skridt nærmere realisering og hvis det står til teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal, kan kan den nye badestrand stå klar til brug allerede i 2015. Badestranden i Valbyparken skal være en stor, åben og indbydende strand med plads til boldspil og andre aktiviteter. Umiddelbart bag ved stranden er der en kæmpe plæne med plads til solbadning og hygge med familier og venner. Stier fører til området fra både øst og vest, samt fra selve parken. Det er hensigten at inddrage borgerne i Sydhavn og Valby i den endelige udformning af stranden.

Den nye strand bliver det oplagte badested for 100.000 københavnere. I 2010 indviede København Svanemøllen Strand, og den er allerede blevet et af københavnernes foretrukne tilflugtssteder på en varm sommerdag.

”Lokalt har der været et stort ønske om at få en badestrand i Valbyparken. Da vi i august i år bad borgerne i Valby om at give deres input til de kommende bydelsplaner, blev badestranden en suveræn topscorer. Derfor er vi rigtig glade for, at det nu bliver en realitet,” siger Michael Fjeldsøe, der er næstformand for Valby Lokaludvalg.

Forudsætningen for at opnå badevandskvalitet er, at en række spildevandsoverløb til Harrestrup Å bliver lukket, da vandet fra Harrestrup Å løber ud i Kalveboderne. Det arbejde er Københavns Energi i fuld gang med i samarbejde med de kommuner, der grænser op til åen.

Københavns Kommune er samtidig ved at lægge sidste hånd på en helhedsplan for en frilægning af Harrestrup Å, der i dag løber i en flisebelagt kanal. En frilægning af åen vil øge åens rekreative værdi, og samtidig er det planen at etablere en cykel- og gangforbindelse langs åen.

”Frilægningen af Harrestrup Å vil sammen med en badestrand ved Valby give et massivt løft til dele af byen, der i dag mangler grønne områder og gode naturoplevelser. Samtidig er det et godt billede på Københavns målrettede arbejde med at skabe en by for mennesker ved at prioritere indsatsen for et godt miljø,” siger Ayfer Baykal.

Anlæg af stranden vil kræve tilladelser i forhold til den lokale fredning og Kalveboderne, som er Natura2000-område (EU-fuglebeskyttelsesområde).

Fakta om badestranden i Valbyparken

  • Et grønt strandanlæg med græs og mindre sandstrand (ca. 100 meter)
  • Anløbsbro til kano og kajak m.m.
  • Bygning med toiletter og eventuelt cafe og udstilling.
  • Pavilloner i området med hver sin funktion til benyttelse året rundt (fugletårn/ klatretårn, fiskeri, fitness eller lign.)
  • Øvrige funktioner som natur- og oplevelsesstier,  leg og bevægelsesaktiviteter er bygget ind i alle fasteanlæg i området

Borgermøde om Valby Idrætspark

Københavns Kommune ønsker med borgermødet om Valby Idrætspark at invitere borgere, foreninger og andre interessenter til at komme med ideer og kommentarer til udviklingen i og omkring Valby Idrætspark samt Poppelstykket. Mødet finder sted torsdag d. 25. oktober kl. 19-21 i foredragssalen på Københavns Idrætsefterskole, Julius Andersensvej 25.

Københavns Kommune har indledt en undersøgelse af, hvordan områder i og omkring Valby Idrætspark og Poppelstykket i fremtiden kan byudvikles. Områderne rummer i dag en række forskellige funktioner, såsom idrætsaktiviteter, erhverv, herunder detailhandel, samt parkering.

Hovedmålsætningerne for udviklingen i Valby Syd er at etablere boliger i forskellige prisklasser, nye erhvervsbygninger, flere idrætstilbud og bedre adgang til grønne områder. Udviklingen af Valby Idrætspark og Poppelstykket udgør en vigtig brik i den samlede byudvikling. Der igangsættes en byudviklingsproces for at sikre en opgradering af området, som bl.a. omfatter investering i idrætsfaciliteter. Finansieringen tilvejebringes bl.a. via grundsalg af arealer uden for og i kanten af Valby Idrætspark, som ikke har betydning for de lokale idrætsforeninger. Visionen er, at Valby Idrætspark fortsat skal være et attraktivt idrætsområde og at der skabes en egentlig idrætsby. Læs baggrundsmaterialet for den forudgående høring  og kom med eventuelle kommentarer her

Valby Lokaludvalg og de lokale aktører i og omkring Valby Idrætspark har løbende været tæt på Københavns Kommmunes planer for udviklingen af området og vil ligeledes deltage på borgermødet. Valby Idrætspark er ligeledes et ud af de ialt 15 projekter, som Valby Lokaludvalg arbejder med i regi af bydelsplan for Valby.

 

En aften fuld af gode råd

 Knap 40 borgere var mødt om til Valby Lokaludvalg og foreningen Træer i Folehavens  arrangement Regnvand som ressource. Der var stor spørgelyst efter de spændende oplæg om hvordan du som haveejer eller boligforening kan indtænke lokal afledning af regnvand og skybrudssikring på en forholdsvis enkel mådeKøbenhavns Skybrudsplan, Klimatilpasningsplan og arbejdet med Harrestrup Å blev præsenteret og opstarten af foreningen Træer i Folehaven. Efter minikonferencen  var der en regnvandsmesse med udstillere  med grønne tage, faskiner, højvandslukkere, hvor borgere kunne komme i dialog med fagfolk. Ved at følge dette link,  kan du også finde den baggrundsrapport, der er udarbejdet om Folehaven.

Valbys Valg – Badestrand en klar nr. 1.

Valbys Valg har været lokaludvalgets elektroniske platform for borgerinddragelse i forbindelse med den nye bydelsplan for Valby. Kampangen blev søsat kort før sommerferien og sluttede under Valby Kulturdage, hvor de besøgende via iPads kunne udfylde og begrunde deres valg on the spot. Samlet set deltog op imod 400 borgere i Valbys Valg. Ikke overraskende var en badestrand i Valby Parken den klare vinder. Hele 21% af deltagerne har angivet netop dette projekt, som et af deres 3 favoritter.

Valby Lokaludvalgs formand Lisbeth Ritter er begejstret over at lokaludvalget – nogle ville sige langt om længe – har taget hul på at benytte de nye medier i borgerinddragelses øjemed. “Med Valbys Valg har vi været i stand til at nå ud til målgrupper som eksempelvis børn og unge  og “almindelige” borgere, der ikke normalt deltager i de lokaldemokratiske debatter i bydelen. Det er selvfølgeligt ikke overraskende at Valby Badestrand er et projekt, der har bred appel.  Mere overraskende har det været at læse de mange forskellige begrundelser for de enkelte projekter. Denne viden har vi i høj grad brugt til at få nye øjne på de konkrete projekter – men også en mere generel viden om hvordan borgerne forholder sig til bydelen og hvilke emner folk finder mest relevante. Det er en viden som vi kan trække på i de kommende år og det er helt sikkert ikke sidste gang at vi vil anvende lignende metoder når vi har brug for borgernes meninger, ideer og viden” siger Lisbeth Ritter.

Selv om kampangen er slut kan du stadig gå ind på www.valbysvalg.dk og se eksempler på hvilke projekter udvalgte borgere og har prioriteret og hvorfor. Ligeledes vil udvalgte citater fra Valbys Valg indgå i Bydelsplan for Valby.

 

Cykelbro – en gave til hele Valby

Godt skjult i et  bilag til Københavns Kommunes  netop indgåede budgetaftale finder man en nyhed, der vækker stor begejstring i Valby Lokaludvalg og givet vis også hos cyklister i og omkring Vigerslevparken.  20 mio. kr. til en cykel og gangbro, der skal sikre en tryg og attraktiv overgang over Folehaven / Holbækmotorvejen.

 Broen skal være med til at  binde Vigerslevparken sammen og sikre en tryg passage mellem Folehaveområdet og resten af Valby. Broen  bliver en realitet om 4-5 år og skal anlægges i forbindelse med den kommende jernbaneforbindelse København-Ringsted.

Valby Lokaludvalg har igennem det seneste års tid arbejdet med projektet, der er en del af den nye bydelsplan for Valby. I foråret  arrangerede lokaludvalget en happening for at komme i dialog om projektforslaget med de cyklister, der til dagligt færdes i området. Ved den lejlighed tog op imod 200 cyklister godt imod lokaludvalgets ide om en cykelbro over Holbækmotorvejen ligesom der har været stor interesse for projektforslaget i forbindelse med sommerens kampagne Valbys Valg. Og nu har Københavns Kommune altså også taget ideen til sig.

Ideen om en cykelbro på stedet er født af Michael Fjeldsøe, som er næstformand i Valby Lokaludvalg. ”De ændrede terrænforhold på Lerknolden som overdækningen af jernbanen medfører er en oplagt rampe for en cykel og gang bro, der kan binde Vigerslev Parken sammen. Det er utrolig glædeligt at Københavns Kommune har været hurtige til at se ideen og gribe denne unikke mulighed  for at realisere ideen om en cykel/gang bro på stedet. Broen vil være en stor gevinst for områdets beboere og de mange cykelpendlere, der hverdag benytter strækningen til og fra arbejde eller fritidsaktiviteter. Og den vil givet vis kunne lokke endnu flere op på cyklen når man undgår at skulle igennem det meget utrygge kryds ved Vigerslev vej / Folehaven siger Michael Fjeldsøe.  

Budgetaftalen rummer desuden mulighed for at etablere endnu en bro fra Lerknolden til Vigerslev Parken over Vigerslev Alle. En sådan bro vil kunne lette passagen af Vigerslev Alle. Hvorvidt denne del af projektet bliver en realitet afhænger dog af en række tekniske undersøgelser samt en nærmere dialog med  beboerne i området herunder andelsforeningen Store Vigerslevgård, som er nærmeste nabo.

Vigerslevparken er fredet og broernes endelige anlæggelse og faktiske udformning beror derfor på Fredningsmyndighedernes godkendelse. På baggrund af en indledende dialog forventer Valby Lokaludvalg dog ikke, at Fredningsmyndighederne vil stille sig i vejen for projektet, hvis de ramper der skal anlægges i Vigerslevparken etableres med øje for parkens karakter og miljø.

Debatmøde – En tvetydig affære

Langgade Station udgjorde mandag aften ramme om et debatarrangement om fremtidens Herman Bangs Plads. Knap 40 borgere i alle aldre havde lagt vejen forbi, til det der skulle vise sig at blive en tvetydig affære uden en klar konklusion på hvorvidt visionen om Herman Bangs Plads som et byrum indeholdende en nærgenbrugsstation er en god eller dårlig ide. Amel på 15 år, der selv bor ud til Herman Bangs Plads, var dukket op sammen med en flok veninder. Hun fremhævede, at det har været fantastisk at se hvordan pladsen over sommeren både er blevet brugt af unge, børn og gamle. ”Den er blevet til et socialt mødested hvor alle kan hænge ud og hygge sig” sagde Amel, der som eksempel beskrev hvordan hendes mindre bror over sommeren havde brugt legepladsen og deltaget i en masse aktiviteter på pladsen. Men mødet tydeliggjorde samtidigt, at der er en vis bekymring for genbrugsdelen. Som Torben Pryning fra Nørretofte Allé udtrykte det ”Jeg er skide bange for det skrald”. En bekymring, der blev fremført fra flere sider i løbet af aftenen, bl.a. også fra Peder Duelund. ”Jeg tager afstand fra visionen om at anlægge en nærgenbrugsstation på pladsen, for jeg tror at Herman Bangs Plads er for lille til at kunne rumme de bygninger, som en nærgenbrugsstation kræver. Det der er brug for er et grønt klimatilpasset byrum, som kan udgøre et attraktivt samlingspunkt i nærområdet”. Men der var også fremmødte som kunne se fordele ved at kombinere genbrugsfunktioner med et nyt og attraktivt byrum, bl.a. Mette Willaing Zeuthen, som havde sin lille datter Frida med på armen: ”Jeg synes ikke at genbrug er noget negativt. Det kan tværtimod give pladsen en funktion som kan skabe noget liv. Genbrug behøver jo heller ikke at være grimt. Det kan jo sagtens udformes på en smuk måde og samtidig give plads til andre funktioner. Desuden synes jeg det er rigtig positivt at pladsen vil blive bemandet tre dage om ugen, for det betyder at der er nogen til at holde øje med pladsen og passe på den.” Dog kunne de fremmødte blive enige om én ting. Byttehylderne er en gevinst for området, så dem vil alle gerne have bevaret og gjort til en permanent ting på Herman Bangs Plads. Louise Lind fra Valby Lokaludvalgs sekretariat var efter mødet glad for de mange forskellige synspunkter, der var kommet under debatten. ”Vi har over sommeren lavet en spørgeskemaundersøgelse, som har givet os et helt klart indtryk af at der hovedsageligt er lokal opbakning til visionen om Herman Bangs Plads. Men debatarrangementet har også vist os, at der blandt naboerne til pladsen er en lang række bekymringer i forhold til at etablere permanente genbrugsfunktioner på Herman Bangs Plads. Bekymringer, som vi naturligvis bliver nød til at forholde os til, når vi skal i gang med at vurdere om, og i så fald hvordan , der skal arbejdes videre med projektet” siger Louise Lind. De mange input, der kom til debatmødet vil sammen med resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen og de generelle erfaringer fra eksperimentet, danne grundlag for hvorvidt Områdefornyelsen Gl. Valby, Valby Lokaludvalg og Center for Miljø i løbet af de kommende måneder beslutter at arbejde videre med at realisere planerne om at omdanne Herman Bangs Plads til et nyt byrum der samtidig indeholder en nærgenbrugsstation.

En plads med mange meninger

Valby Lokaludvalg har i samarbejde med Områdefornyelsen Gl. Valby og Valby bladet spurgt 3 lokale borgere om deres mening om eksperimentet på Herman Bangs Plads og om pladsens fremtid. Læs deres syn på sagen her.

Stefan Rasmussen, formand Valby Andelsboligforening

Hvad synes du om eksperimentet på Herman Bangs Plads?  

Jeg synes det er på tide, man efter nedlæggelsen af bussernes holdeplads og HT hus overvejer hvad man skal bruge området til. Det har indtil nu været et spændende projekt. Jeg har dog  en fornemmelse af, at det ikke er blevet brugt særligt meget. Interessant har det dog været med de forskellige busser med musik o.l.

Har du brugt pladsen denne sommer – og til hvad?

Det har været begrænset, og mest når børnene lige skulle have en svingetur på gyngerne. Resten af familien var inde og høre musik.

Selve bytte containeren og renovationen er ikke blevet benyttet.

Hvad synes du om visionen om at kombinere byrums- og genbrugsfunktioner i et nyt og attraktivt byrum på Herman Bangs Plads?

Jeg ved ikke om man kan tale om attraktiv byrum og genbrugsplads i samme sætning…, men skal ærligt indrømme, at det ikke er mit første valg. Ideen og billederne, hvorledes det arkitektonisk kan se ud er vældig fine, men er meget nervøs for det kommer til at ligne en svinesti i længden.

Visionen er til gengæld ny og absolut en mulighed.

Hvad synes du Herman Bangs Plads i fremtiden skal tilbyde, hvis den skal bidrage til en større livskvalitet for dig?

For mig kunne pladsen tilbyde to ting, en legeplads eller en cafeplads, evt. kombineret. Dvs. et grønt område, med en cafe eller lignende i midten. Eller en større legeplads.

Den kunne også omdannes til en parkeringsplads? Det er billigt, vi mangler pladser…

Der er mange muligheder, og i min verden behøver de ikke nødvendigvis være kæmpe, visionære eller om kostelige, men blot nyttige og pænere end nuværende plads, der vel ikke er blevet berørt de sidste 30 år.

Lene Emborg Hüseynova, borger

Hvad synes du om eksperimentet på Herman Bangs Plads?  

Det er super dejligt at Valby har fået et så interessant og anderledes frirum i byen – et frirum hvor alle medborgere kan komme med deres ideer og sjove tiltag til stor nytte for andre borgere. Når jeg cykler forbi, bliver jeg helt glad af at se den lille plet på Valby Langgade, hvor tingene er anderledes. De flotte farver at strik på træerne, malede ”blomsterkummer” og containeren der byder på bytte-bytte-købmand. Ja jeg føler mig næsten hensat til et andet årti. Jeg synes det har været fantastisk at følge med i alle de spændende og anderledes tiltag der har været på Herman Bangs Plads… Og for så mange forskellige aldersgrupper…

Har du brugt pladsen denne sommer – og til hvad?

 Jeg har været forbi containeren og havde også planlagt at deltage i det super fantastiske arrangement ”byg med bøger”, men blev desværre forhindret. Jeg har fulgt diverse tiltag på Facebook, som der har været rigtig god info, som nåede ud til os, der måske ikke kommer forbi hver dag.

Hvad synes du om visionen om at kombinere byrums- og genbrugsfunktioner i et nyt og attraktivt byrum på Herman Bangs Plads?

 Jeg synes det er en super god ide at kombinere byrums- og genbrugsfunktionen – tiden er jo netop til genbrug i hverdagen… Og jeg synes tiltagene har været rigtig sjove. De samler folk i området på en anderledes måde, og det trænger vi til her i denne del af Valby.  

Hvad synes du Herman Bangs Plads i fremtiden skal tilbyde, hvis den skal bidrage til en større livskvalitet for dig?

Jeg håber da at projektet kan fortsætte i noget nær samme stil – bare som et fast inventar i bydelen. Jeg håber også rigtig meget at kunne bruge det mere i fremtiden med min familie og også selv komme med sjove tiltag og arrangementer til pladsen. Jeg synes at det er en super ide, at beboerne i området kan komme med forslag og ideer – og selv være med til at udføre det.

Jeg håber også at containeren kan fortsætte – da den giver alle en god mulighed for at dele og måske arbejde med vores brug-og-smid-væk-mentalitet. Hvad der er nogles skrot kan blive andres slot.

Bjarne Grandt, formand for AB Viadukten

Hvad synes du om eksperimentet på Herman Bangs Plads?  

Det er et fint initiativ, der skal arbejdes videre på, man skal måske udvide pladsen med det stykke vej hen mod banen og så anbringe genbrugsfunktionen der

Har du brugt pladsen denne sommer – og til hvad?

Jeg har ikke brugt pladsen, men kan se der nogen aktivitet

Hvad synes du om visionen om at kombinere byrums- og genbrugsfunktioner i et nyt og attraktivt byrum på Herman Bangs Plads?

Det er en fortrindelig ide der absulut skal arbejdes videre på J

Hvad synes du Herman Bangs Plads i fremtiden skal tilbyde, hvis den skal bidrage til en større livskvalitet for dig?

Pladsens udformning kan bidrage til større sikkerhed for beboerne i nærområdet (tryghed)men den må på ingen mådeblive et nyt Tingsted ,derfor er det vigtigt at eventuelle bygninger bliver åbne og ikke som rund lukket amfibiebygning ,der vil der kunne foregå for mange ”lyssky” ting.

Pladsen bør være bemandet i åbningstiden ,det giver mere tryghed, endvidere ville det være en god ide med kontor for lokalpolitiet

Valby Lokaludvalg på kulturdagene

Som altid vil Valby Lokaludvalg være synlig under Valby Kulturdage.  Og i år giver vi dig flere muligheder for at deltage i vores aktiviteter.

I år sætter vi særlig fokus på at inddrage borgerne i udviklingen af vores bydelsplan via Valbys Valg eksempelvis ved de mobile “valgsteder”, som i udvalgte tidsrum vil poppe op i gadebilledet. Ved at deltage i Valbys Valg og vær med til at pege på hvilke projekter, som er vigtigst for Valbys fremtidige udvikling. Du kan også opleve og blive en del af den interaktive udstilling ”Valbys Valg” – en udstilling, der både illustrerer hvad partierne i Københavns Borgerrepræsentation og  helt almindelige valbyborgeres mener bydelen skal satse på.

Som en del af vores store fokus på miljø  afholder vi  hele weekenden en sjov og lærerig konkurrence i affaldssortering for både børn og voksne. Endelig kan du  lørdag fra kl. 13-15  hører mere om dine muligheder for at få solceller på taget og de både miljømæssige og økonomiske fordele, der kan være forbundet hermed.

 Du finder Valby Lokaludvalg i  teltet på Tingstedet.  Åbningstiderne er fredag kl. 17 – 20, lørdag kl. 10 – 18 og søndag kl. 10 til 16.

Borgmester Ayfer Baykal kom forbi

Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal besøgte torsdag d.16.8. Valby Lokaludvalg. Her kunne Borgmesteren ved selvsyn konstatere hvordan cyklisterne kæmper om pladsen på Hønsebroen for derefter at sætte livet på spil over Gl. Jernbanegade. Hun så hvordan Toftegårds Plads kan summe af kreativitet, liv og kunst når rammerne er på plads. Hvor stort og tomt Grønttorvet er allerede før det er flyttet. Og hun oplevede livet omkring Kulbanevej og fik en indføring i det kommende banebyggeri og de konsekvenser – og muligheder – det vil give området og dets beboere. Det var Valby Lokaludvalg, der havde lagt ruten og valgt de emner, der var på dagsordnen.

Stor opbakning til Valbys Valg

Valby Lokaludvalg lancerede kort før sommerferien kampagnesitet www.valbysvalg.dk. I løbet af sommermåneden har over 100 borgere deltaget i Valbys Valg og er dermed med til at kvalificere Valbys nye bydelsplan. Bydelsplanen indeholder en række projekter, der vil blive overvejet – og forhåbentligt realiseret – når Københavns politikere i de kommende år skal investere i nye tiltag og projekter. Kampagnen kører frem til søndag 2. september og der trækkes lod om en iPad blandt deltagerne.

“Vi er meget glade for at så mange valbyborgere allerede på nuværende tidspunkt har deltaget i Valbysvalg. Målsætningen har fra starten været 200 deltagende i løbet af hele kampagneperioden, og det at vi allerede nu er halvvejs, giver os forhåbninger om at vi kommer et stykke over målet”, siger Louise Lind, der er projektleder i Valby Lokaludvalg.

Kampagnesitet vil være åbent frem til 2. september så har du ikke allerede været forbi valbysvalg.dk kan du nå det endnu. På sitet kan du ligeledes se hvilke projekter andre borgere har prioriteret – og hvorfor.  Kampagnen afsluttes under Valby Kulturdage hvor en stor del af besvarelserne vil indgå i udstillingen “Valbys Valg, der vises på Valby Langgade. Derudover vil der være mulighed for at deltage under selve kulturdagene hvor lokaludvalget via iPads vil give borgerne mulighed for at deltage i Valbys Valg.