Badestranden i Valbyparken forsinket

Det kan være vi skal vente længere end til 2018 på badestranden i Valbyparken. Harrestrup Å er mere forurenet end forudset, og kræver en større renovering før badestranden kan anlægges. Københavns Kommune går nu i gang med at undersøge hvad der skal til, for at vandkvaliteten kan blive god nok til badning.

Projektet med badestrand i Valbyparken fik sin spæde start i 2012, da det blev en del af Valby Lokaludvalgs bydelsplan. Badestranden var topscorer iblandt de foreslåede projekter, og da det derefter lykkedes at finde finansiering i R98 Fonden, var glæden stor. Projektet har herefter ventet på en oprensning af Harrestrup Å, der skulle sikre, at vandet blev egnet til badning, før Valbys og Sydhavns borgere kunne dyppe tæerne på deres helt egen badestrand.

Det viser sig dog nu, at den delvise oprensning af Harrestrup Å alligevel ikke er tilstrækkelig for at opnå en tilfredsstillende badevandskvalitet. Udfordringen med badevandets kvalitet har været kendt fra starten, men det er alligevel en overraskelse, at tiltagene på Harrestrup Å ikke har rettet tilstrækkeligt op på det.

Teknik- og Miljøforvaltningen skal nu i gang med at undersøge hvad der skal til, for at få vandet op på den rette kvalitet.

Vi kan derfor ikke give noget svar på hvor længe vi så skal vente på badestranden. Men vi holder os opdateret og informerer her på siden når der sker en udvikling.

Læs mere om badestranden i Valbyparken

Læs Valbybladets dækning af sagen

Se klip på TV Lorry 

Informationsvideo

Lokaludvalgene i København har fået produceret en video som fortæller om lokaludvalgenes opgaver og hvad DU kan bruge dem til.
Se videoen her:

Velkommen på Smedestræde

Smedestræde 2 skal være borgernes sted. Både på kortere og længere sigt. Kom til rejsegilde for det midlertidige grønne byrum fredag d 30. august kl. 16.00 hvor den gigantiske kunst bobble Aeropolis samtidig vil fylde matriklen med kunst og kultur. Og kryds fingre for, at politikerne på Københavns Rådhus vælger at prioritere projektet om nyt bibliotek og teatersal på stedet, når de i de kommende uge og måneder skal forhandle om næste års budgetter.

Nogle af de væsentligste forhindringer for, at borgerne både på kortere og længere sigt kan indtage grunden på hjørnet af Smedestræde og Valby Langgade  er nu væk. Kultur- og Fritidsudvalget har netop godkendt dispositionsforslaget, der i de kommende uger og måneder indgår i forhandlingerne om kommunens budget i 2014. Går alt vel kan det nye Valby Bibliotek åbne på adressen i 2016.

Mens vi venter på den langsigtede løsning har Valby Lokaludvalg i samarbejde med Institut for Geovidensskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet sat gang i et midlertidigt projekt, der frem til årets udgang skal skabe rammer for ophold og socialt samvær på pladsen. Selve byrummet indeholder et stort byrumsmøbel til ophold samt en kæmpe tavle hvor borgerne kan skrive deres drømme for Valby. I vinduet i den lille gule bygning ud mod pladsen vil der være en udstilling, der skitsere historien om hvordan visionen om et nyt bibliotek og teatersal har udviklet sig fra de første spæde tegninger og frem til nu hvor det ene og alene er et spørgsmål om politisk prioritering, der skal afgøre om projektet bliver til virkelighed.  

Det midlertidige byrum åbner den 30. august kl 16 med et rejsegilde.

Sådan kan det nye Smedestræde se ud

Claus Bjarum arkitekter har for Københavns Kommune udarbejdet et forslag til hvordan et nyt bibliotek og en teatersal på Smedestræde kan se ud. Du kan se det samlede forslag her. Fredag den 9. august var medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget på tur til Smedestræde 2 for ved selvsyn at opleve området og blive introduceret til de muligheder, som forslaget rummer. Turen var arrangeret af Valby Lokaludvalg i samarbejde med Valby Bladet.

Kultur- og Fritidsudvalget skal på dets møde den 15. august beslutte hvorvidt dispositionsforslaget skal indgå i de kommende forhandlinger om Københavns Kommunes budget i årene fremover. I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen har Valby Lokaludvalg indsendt følgende bemærkninger til forslaget:

Att: Kultur- og Fritidsudvalget

Valby Lokaludvalgs bemærkninger til dispositionsforslaget for nyt bibliotek + teatersal på Smedestræde 2

Valby Lokaludvalg ser optionsforslaget som det primære forslag, der bør danne udgangspunkt for en realisering af projektideen. Dette projekt vil skabe Bedre forhold for biblioteket, teatret, Valby Skole, det frivillige idrætsliv samt Valby handels- og byliv. En gennemførsel af optionsforslaget vil få en kolossal betydning for kulturlivet i Valby idet både teater samt bibliotek vil få et tiltrængt teknisk, bygningsmæssigt og pladsmæssigt løft.  Desuden vil optionsforslaget sikre en stærk, gennemført og optimal arkitektonisk og bymæssig sammenhæng i det centrale Valby og tilføre by- og handelslivet langs Valby Langgade en uvurderlig stimulering. Ligeledes vil optionsforslaget med en tilbagetrukket forplads ud til Valby Langgade skabe mulighed for en stærk akse, der vil skabe en stærk visuel sammenhæng til de bevaringsværdige huse på Smedestræde samt til den nyligt anlagte og meget populære storbyhave ved Gadekærvej.

En gennemførsel af optionsforslaget vil skabe en kulturinstitution på Valby Langgade, der i mange år fremover bliver en synlig, levende og samlende markør i Valby både til gavn for bydelens egne borgere og til gavn for besøgende fra andre dele af hovedstaden.

Valby Lokaludvalg ser hovedforslaget som et godt og stærkt forslag, der vil afhjælpe de eksisterende problemer i Prøvehallen og på Valby Bibliotek herunder sikre biblioteket mere plads til publikumsrettede funktioner. Hovedforslaget er et godt alternativ til optionsforslaget men det vil ikke i samme grad som optionsforslaget tilføre kultur og bylivet i det centrale Valby et tiltrængt løft.

Valby Lokaludvalg finder, at dispositionsforslaget for Smedestræde 2 i Valby er i overensstemmelse med de lokale ønsker til en ny kulturinstitution på Smedestræde 2, samt at forslaget imødekommer de udfordringer og problemer, der er med pladsmangel og utidssvarende lokaler på det nuværende bibliotek i Annexstræde, samt problematikkerne omkring manglende mulighed for at udnytte kapaciteten i Prøvehallen grundet samlokalisering af teater og skole /foreningsidræt. Ved at flytte teateret ud af Prøvehallen til en nu kulturfacilitet sammen med biblioteket, vil man dels give teatret langt bedre forhold, dels vil man løse de problemer, som Valby Skole har med at få tilstrækkelig tid til idræt i Prøvehallen. Disse problemer kan forventes at blive øget i takt med implementeringen af de nye skolereformer.

Med venlig hilsen

”Smedestrædegruppen” på vegne af Valby Lokaludvalg

 –          Lisbeth Ritter, Formand for Valby Lokaludvalg

–          Michael Fjeldsøe, Næstformand for Valby Lokaludvalg, formand for planudvalg og kulturudvalg

–          Henrik Palsmar, formand for Valby Kunstår.Valby

 

 

Hurra for bydelsplanerne

Overborgmester Frank Jensen, medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation, lokaludvalgsmedlemmer fra hele København samt københavnere i al almindelighed, fejrede torsdag den 23. maj de nye bydelsplaner. Borgerrepræsentationen godkendte samme aften de 12 planer. Tiltrods for at bydelsplanerne først nu er formelt godkendt er mange af projekterne i bydelsplan for Valby allerede godt på vej til at blive realiseret.Bydelsplanerne er lokalt forankrede, og de mange projektforslag er blevet til i tæt dialog mellem lokaludvalgene og bydelenes borgere. Hver bydelsplan indeholder 15 lokale projektforslag, som Borgerrepræsentationen kan lade sig inspirere af, når kommunens penge skal fordeles i de kommende år.

Herunder følger en kort status over de projektforslag, der er indeholdt i bydelsplan for Valby.

Projekter i bydelsplan for Valby: status pr. juni 2013

Projekt 1. Toftegårds Plads: Ønske om øgede rekreative muligheder på pladsen.

Status: Fortsat ufinansieret.

Projekt 2: Kulturfacilitet i det centrale Valby: Ønske om at afhjælpe de eksisterende kapacitets og arbejdsmiljøudfordringer på Valby Bibliotek og i Prøvehallen ved at etablere et nyt bibliotek med tilhørende teatersal på den kommunale grund Smedestræde 2 i det centrale Valby.

Status: Der er i foråret 2013 afsat 2. mio. kr. til at udarbejde et dispositionforslag for et nyt bibliotek + teatersal på Smedestræde 2 i Valby. Dispositionforslaget skal indgå i forhandlingerne om Københavns Kommunes budget i 2014.

Projekt 3: Valby Idrætspark: Ønske om en gennemgribende renovering, modernisering og udvikling af Valby Idrætspark

Status: Der blev i efteråret 2013 afsat penge til dele af renoveringen af Valby Idrætspark. Valby Lokaludvalget er i fortsat dialog med lokale interessenter og Økonomiforvaltningen omkring udvikling og finansiering af de resterende dele af projektet.

Projekt 4: Åben sundhedsrådgivning: Ønske om etablering af et sundhedstilbud i “Equinox” bygningen på Gl- Køge Landevej

Status: Projektet er fortsat ufinansieret.

Projekt 5: Badestrand i Valbyparken:Ønske om etablering af en badestrand i Valbyparken.

Status: R98 fonden har i efteråret 2012 givet tilsagn om at bidrage til finansieringen af hele eller dele af en ny badestrand i Valbyparken. Valby Lokaludvalg er i dialog med Kongensenghave Lokaludvalg og Teknik- og Miljøforvaltningen med henblik på at konkretisere projektideen.

Projekt 6: Kulbanevej Park og Aktivitetsområde: Ønske om at etablere et spændende rekreativt område langs Kulbanevej.

Status: Projektet er fortsat ufinansieret og kan først realiseres når den kommende jernbane til Ringsted er anlagt. Forventeligt 2017-2018.

Projekt 7:  Cykelbro over Folehaven / Holbækmotorvejen: Ønske om at forbedre forholdene for bløde trafikanter i Vigerslevparken i forbindelse med krydsning af Folehaven / Holbækmotorvejen.

Status: Der er i budget 2012 afsat 18 mio. kr. til etablering af cykel- gangbro. Lokaludvalg er i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen omkring den konkrete udformning der iøvrigt beror på dialog med frednings-myndighederne og BaneDanmark.

Projekt 8: Cykelstier på Gl. Jernbanevej: Ønske om etablering af cykelstier på Gl. Jernbanevej samt forbedringer af trafiksikkerheden ved krydsning til Hønsebroen.

Status: Der er i foråret 2013 afsat 7. mio. kr. til etablering af cykelstier og cykelbaner på Gl. Jernbanevej. Derudover har Områdefornyelsen Gl. Valby afsat yderligere 1. mio. kr til forbedringer på strækningen. Projektet forventes udført i foråret 2014.

Projekt 9: Skolestien / Gåsebæksforbindelsen: Ønske om øget trafiksikkerhed og belysning på strækningen.

Status: Der er i efteråret 2012 lavet små forbedringer på strækningen, men der er stadig behov for yderligere trafiksikring samt belysning og renovering af tunelerne.

Projekt 10: Nærgenbrugsstation på Herman Bangs Plads: Ønske om at revitalisere Herman Bans Plads

Status: Projektet er fortsat ufinansieret men der er dialog med diverse almene fonde samt Københavns Kommune omkring finansiering af projektet.

Projekt 11: Valby solcelleplan: Ønske om at udbrede solceller i Valby

Status: Projektet er fortsat ufinansieret.

Projekt 12: Klimatilpasning i Folehaven: Ønske om at forgrønne Folehaven samt andre klimavenlige tiltag

Status: Projektet er fortsat ufinansieret – Valby lokaludvalg har beviliget penge til et mindre pilotprojekt.

Projekt 13: Ung iværksætterbydel Valby: Ønske om øget samarbejde mellem erhvervsliv og klubber omkring ungdomsuddannelse og iværksætteri

Status: Valby har i januar 2013 fået Københavns første FabLab der har beliggende i Valby Kulturhus. I regi af Fablab er der igangsat en række udviklingsprojekter, der bl.a. har til formål at styrke iværksætteri og innovation blandt børn og unge herunder Fabschool. FabLab udspringer direkte af de drøftelser, der var i forbindelse med bydelsplan for Valby. Valby Lokaludvalg arbejder pt. Ikke aktivt med de øvrige dele af projektet.

Projekt 14: Valby Sammen om Folkeskolen: Ønske om øget samarbejde omkring fagudbud mv

Status: Projektet er fortsat ufinansieret og afventer blandt andet på grund af kommende folkeskolereform.

Projekt 15: Sammen om Valby C: Ønske om at styrke handelslivet i det centrale Valby

Københavns Erhvervsservice har iværksat et pilotprojekt med en kvartermanager i Valby. KES har afsat i alt 300.000 til pilotprojektet. Derudover er der rejst lokale midler således at projektet har en samlet budgetramme på ca. 1. mio. kr. De fysiske dele af projektet – herunder den fysiske forbindelse mellem Spinderiet og Valby Langgade er stadig ikke finansieret. Fysiske del oplagt lokal prioritet forud for budget 2014 med afsæt i kvartermanageren.

 

Rikke skal inspirere butikkerne

Rikke Weischelfeldt er Valbys nye kvartermanager, og skal resten af året være med til at booste handelslivet i det centrale Valby.

Med erfaring fra egen butik i indre by, opstart af socioøkonomisk virksomhed på Blågårds Plads og en uddannelse som designer skal Rikke Weischelfeldt være med til at inspirere handelslivet i det centrale Valby til at gøre kundeoplevelsen mere spændende og attraktiv.  Og de første konkrete resultater af indsatsen viser sig allerede så småt. Eksempelvis har Valby Cityforenings årlige begivenhed Valby By Night, der afholdes fredag den 31. maj, ved hjælp at tips fra kvartermanageren fået en skarpere og mere klar profil og bliver i år lanceret under overskriften ”Valby By night – Girls Night Out”.

Den konkrete plan for kvartermanagerens arbejde resten af året er under udarbejdelse. Planen bygger blandt andet på en større spørgeskemaundersøgelse blandt butikkerne i området. Undersøgelsen har til formål at sætte fokus på de enkelte butikkers udfordringer og behov. Samtidig er en væsentlig del af projektet at se på hvordan der kan skabes en synergi mellem butikkerne på Valby Langgade og butikscentret Spinderiet. Den samlede plan for pilotprojektet bliver fremlagt for styregruppen i begyndelsen af juni. Styregruppen består af repræsentanter for Valby Lokaludvalg, Områdefornyelsen Gl Valby, Københavns Erhvervs Service, Kultur Valby, Valby Cityforening, Valby handelsstandsforening og Spinderiet.  

Om pilotprojektet

Kvartermanager modellen er ny i Danmark men er blandt andet udbredt i Hamburg og andre tyske byer, hvor såkaldte kvartermanagere via events, koordinering og samarbejde med og mellem butikkerne er med til at sikre et levende og attraktivt lokalt handelsliv. Nu skal modellen afprøves i København og det centrale Valby er blevet udvalg som forsøgsområde.

Formålet med pilotprojektet er at afprøve kvartermanagerkonceptet med henblik på at drage erfaringer, der efterfølgende kan bruges til at udvikle og styrke det lokale handelsliv i de øvrige københavnske bydele. Pilotprojektet er finansieret af Københavns Erhvervsservice i samarbejde med Områdefornyelsen Gl. Valby, Valby Lokaludvalg og det lokale handelsliv. Pilotprojektet afsluttes ved udgangen af 2013. Sigtet er dog, at projektet, såfremt erfaringerne tilsiger det og der opnås tilstrækkelig finansiering, gøres permanent samt udbredes til andre bydele i København.

Baggrunden for pilotprojektet

Københavns Kommune vil sikre Københavns position som overordnet butiks- og oplevelses­center i Øresundsregionen samt sikre alsidige indkøbsumligheder i alle bydele. Pilotprojektet er en afprøvning af konceptet ”Kvartermanager”, som sigter på at skabe et levende og spændende butiksliv i københavnske handelsgader. Det centrale Valby er blevet udpeget som forsøgsområde.

Overordnet set skal kvartermanageren i samarbejde med lokale aktører udtænke og gennemføre innovative, eksperimenterende initiativer, som kan berige lokalområdet og udvikle et mere attraktivt handelsliv. Kvartermanageren skal således gennem sit arbejde skabe et interessentfællesskab og/eller et forpligtende partnerskab blandt interessenter i lokalområdet, herunder lokaludvalg, handelsforeninger, Grønt Erhverv Valby, udlejere af erhvervslokaler og det lokale indkøbscenter. Interessentfællesskabet/partnerskabet har til formål at bidrage til en erhvervsmæssig udvikling af lokalområdet.

Kontaktoplysninger Kvartermanager Rikke Weischelfeld

Mobil +45 5146 4275
Email bt59@tmf.kk.dk

Bydelsplan – Reception på Rådhuset

Overborgmester Frank Jensen inviterer alle københavnere, lokaludvalg og medlememr af Københavns Borgerrepræsentation til reception for bydelsplanerne torsdag den 23. maj kl 16.00 – 18.00 i festsalen på Københavns Rådhus. Valby Lokaludvalg deltager, ligesom de øvrige lokaludvalg i København, med en stand hvor alle interesserede kan få et indblik i bydelsplanens projekter, og komme i dialog med medlemmer af lokaludvalgene om disse. Tilmelding ikke nødvendig. Læs invitationen her. Læs bydelsplan for Valby her.

Valby får en kvartermanager

Fra 1. maj og året ud råder Valby over en kvartermanager, der på forsøgs-basis skal være med til at skabe et attraktivt og sammenhængende handelsliv i det centrale Valby. Pilotprojektet er endnu en realisering af et af de projekter, som Valby Lokaludvalg i 2012 på baggrund af en omfattende borgerdialog udviklede i regi af bydelsplan for Valby. 

Kvartermanager modellen er ny i Danmark men er blandt andet udbredt i Hamburg og andre tyske byer, hvor såkaldte kvartermanagere via events, koordinering og samarbejde med og mellem butikkerne er med til at sikre et levende og attraktivt lokalt handelsliv. Nu skal modellen afprøves i København og det centrale Valby er blevet udvalg som forsøgsområde.

Formålet med pilotprojektet er at afprøve kvartermanagerkonceptet med henblik på at drage erfaringer, der efterfølgende kan bruges til at udvikle og styrke det lokale handelsliv i de øvrige københavnske bydele. Pilotprojektet er finansieret af Københavns Erhvervsservice i samarbejde med Områdefornyelsen Gl. Valby, Valby Lokaludvalg og det lokale handelsliv. Pilotprojektet afsluttes ved udgangen af 2013. Sigtet er dog, at projektet, såfremt erfaringerne tilsiger det og der opnås tilstrækkelig finansiering, gøres permanent samt udbredes til andre bydele i København.

Baggrunden for pilotprojektet

Københavns Kommune vil sikre Københavns position som overordnet butiks- og oplevelses­center i Øresundsregionen samt sikre alsidige indkøbsumligheder i alle bydele. Pilotprojektet er en afprøvning af konceptet ”Kvartermanager”, som sigter på at skabe et levende og spændende butiksliv i københavnske handelsgader. Det centrale Valby er blevet udpeget som forsøgsområde.

Overordnet set skal kvartermanageren i samarbejde med lokale aktører udtænke og gennemføre innovative, eksperimenterende initiativer, som kan berige lokalområdet og udvikle et mere attraktivt handelsliv. Kvartermanageren skal således gennem sit arbejde skabe et interessentfællesskab og/eller et forpligtende partnerskab blandt interessenter i lokalområdet, herunder lokaludvalg, handelsforeninger, Grønt Erhverv Valby, udlejere af erhvervslokaler og det lokale indkøbscenter. Interessentfællesskabet/partnerskabet har til formål at bidrage til en erhvervsmæssig udvikling af lokalområdet.

Stillingen som kvartermanager er i øjeblikket slået op. Du kan læse stillingsopslaget her. Ansøgningsfristen er den 10. marts 2013.

Nu er den her – Bydelsplan for Valby

Valby Lokaludvalg er stolte af at kunne offentliggøre bydelens nye plan, der indeholder 15 konkrete forslag til bydelens udvikling, som lokaludvalget har udviklet i samarbejde med bydelens borgere. Samtidig vil lokaludvalget gerne takke alle borgere der har ydet et bidrag – stort eller småt.

Bydelsplan for Valby bliver nu sendt til politisk behandling i Københavns Kommune og forventes endelig vedtaget i Københavns Borgerrepræsentation i april 2013. Download forslag til bydelsplan for Valby her

Flere af bydelsplanens projekter er allerede godt på vej til at blive realiseret. Således er der i løbet af dette efterår allerede opnået delvis finansiering af cykelbroen over Holbækmotorvejen, badestranden i Valby Parken og Valby Idrætspark. Valby Lokaludvalg vil i de kommende måneder og år målrettet arbejde på at opnå finansiering til de resterende projekter.

Herunder kan du se en kort oversigt over bydelsplanens 15 projektforslag

Tema 1. Et godt hverdagsliv

Toftegårds Plads har igennem de senere år vist sit potentiale som samlingspunkt i forbindelse med større kulturelle begivenheder, mens den stadig står mere eller mindre ubenyttet i dagligdagen. Formålet med projektet er at opgradere pladsen, så den fremadrettet vil blive et lokalt samlingspunkt for valbyborgerne – både til hverdag og til fest.

Kulturfacilitet i det centrale Valby skal være med til at styrke det lokale kulturliv og samtidig udnytte det centrale Valbys potentiale, som et bymiljø, der forener det historiske islæt med moderne behov for kulturelle tilbud og udfoldelsesmuligheder.

 

Valby Idrætspark udgør et enormt uudnyttet potentiale for såvel breddeidrætten som eliteidrætten i hele København. Med faciliteter der afspejler fremtidens behov, skal parken være med til at genoplive den gamle drøm om at sætte København på verdenskortet som en by, der tilbyder både borger og gæster optimale faciliteter for idrætsudøvelse.

 

Åben sundhedsrådgivning på Gl. Køge Landevej forener ønsket om at kombinere byudviklingen på den gamle FLSmidth-grund med visionen om at få valbyborgernes sundhedstilstand op på niveau med sundhedstilstanden i resten af København.

 

Badestrand i Valbyparken udnytter Valbyparkens karakter og unikke beliggenhed ud til Kalvebodudløbet. En Badestrand i Valbyparken kan året igennem være med til at skabe en stor rekreativ værdi for borgere i hele den sydlige del af København.

 

Kulbanevej Park- og Aktivitetsområde skal være med til at sikre at området omkring Kulbanevej gennemgår en proces fra at være et udsat til at være et unikt boligområde.

Tema 2. København som metropol for grøn vækst

Cykelbro over Folehaven/Holbækmotorvejen vil være et væsentligt bidrag til at styrke den grønne mobilitet både lokalt og på regionalt niveau. Broen vil samtidig bidrage til at gøre de udsatte områder i det sydvestlige Valby mere attraktive.

Cykelstier på Gl. Jernbanevej vil være et væsentligt bidrag til at gøre det attraktivt at cykle fra Valby til Carlsberg, Vesterbro og det indre København samt til de nye byudviklingsområder og Valby Idrætspark i det sydlige Valby.

Gåsebæksforbindelsen vil med små forbedringer blive et oplagt valg for bløde trafikanter, der skal krydse de centrale dele af Valby. En forbindelse der vil gavne i dagligdagen.

Herman Bangs Plads bliver en levende plads, der med fokus på genbrug og miljø, danner udgangspunkt for sociale fællesskaber og fremmer miljørigtig adfærd og handling.

Valby Solcelleplan sætter Valby og København på solcellelandkortet og vil udgøre et væsentligt bidrag til at opfylde Københavns Kommunes målsætninger om at blive CO2-neutral hovedstad.

Klimatilpasning af Folehaven vil med udgangspunkt i en helhedsorienteret indsats og et lokalt engagement omdanne et udsat boligområde til en grøn og klimavenlig oase, der både løser aktuelle udfordringer med håndtering af regnvand, og ligeledes vil tjene til inspiration for andre bydele lokalt og globalt.

Tema 3. Viden og erhverv

Ung iværksætterbydel Valby har til formål at fremme virksomhedernes sociale ansvar og unges tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Valby Sammen om folkeskolen har til formål at styrke folkeskolens position i samfundet – både som lokalt samlingspunkt for tværgående sociale fællesskaber, og som garant for, at børn og unge udvikler viden og kompetencer, der modsvarer fremtidens krav og forventninger.

 

Sammen om Valby C skal gennem innovative fysiske og sociale tiltag, og via en betydelig inddragelse af de lokale handlende, styrke udviklingen af et bæredygtigt og attraktivt handelsliv i det centrale Valby.

Smedestræde – en varm kartoffel

Kampen for at bevare Smedestræde 2 på kommunale hænder fortsætter. Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev har inviteret repræsentanter for Valby Lokaludvalg til møde om forslaget om et nyt bibliotek samt teatersal i starten af december. Samtidig har Valby Lokaludvalg fremsendt en opfordring til Borgerrepræsentationen om at indstille grundsalget indtil de kommunale anvendelsesmuligheder for Smedestræde 2 er undersøgt tilbundsgående. Valby Lokaludvalg besluttede på dets møde i november, at fortsætte arbejdet med at undersøge mulighederne for en ny kulturinstitution på Smedestræde 2 i Valby.  Samtidig besluttede lokaludvalget at henvende sig til Københavns Borgerrepræsentation og Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev om sagen. Borgmesteren har efterfølgende taget initiativ til et møde med repræsentanter for lokaludvalget med henblik på at diskutere den fremtidige udvikling af kulturlivet i det centrale Valby. Kultur og Fritidsborgmester Pia Allerslev udtaler i den forbindelse til Valby Bladet at “Jeg har bedt min forvaltning kigge nærmere på mulighederne for at realisere det forslag eller finde andre løsninger. For der er mange gode takter i lokaludvalgets projektforslag for Smedestræde 2 – ikke mindst at bibliotek og teater fastholdes centralt i bykernen i Valby”.

Overborgmester Frank Jensen har tidligere afvist at sætte salget af grunden på stand by mens det undersøges, hvorvidt der er muligheder for at anvende den centralt beliggende grund til kommunale formål. I modsætning hertil har Borgerrepræsentationsmedlem Jens Kjær tidligere i Valby Bladet argumenteret for at indstille salget af grunden. Også i Valby Lokaludvalg er der en vis uenighed om sagen. Således er Venstre i Valby ligeledes fortalere for et kommunalt frasalg af grunden, hvilket kom til udtryk i forbindelse med lokaludvalgets behandling af sagen, hvor venstres medlem bad om en protiekolbemærkning om, at partiet gerne ser grunden solgt til en privat bygherre.

Se Valby Lokaludvalgs skitseforslag til en ny kulturfacilitet på Smedestræde her

Se Valby Lokaludvalgs henvendelse til Københavns Borgerrepræsentation her