Budget 22 naturlegeplads nyhed

Vi fik fire ud af fem ønsker opfyldt på Budget ’22

Byrum på Toftegårds Plads, klubhus i Kulbaneparken, renovering af naturlegepladsen og etape 2 af sikker skolevejs-projektet til Ålholm Skole. Vi glæder os over årets resultatet på budgetforliget – og bliver ved med at efterspørge penge til forbindelsen fra Grønttorvet til Ramsingsvej.

Fire ud af fem er et virkelig godt resultat, især når de inkluderer penge til de to tids-sensitive projekter udviklingen af Toftegårds Plads og det savnede klubhus i Kulbanekvarteret.

Vi har været hele budgettet igennem, og Valby bliver samlet tilgodeset med:

 • 46,3 mio kr. til anlæg af en ny Toftegårds Plads
 • 2,2 mio. kr. til et nyt klubhus i Kulbaneparken 
 • 7,8 mio. kr. til renovering af Naturlegepladsen i Valbyparken 
 • 9,3 mio. kr. til Sikker Skolevejs-projektet ved Ålholm Skole 
 • 2,3 mio. til ensretning og trafiksanering af Saxtorphsvej
 • 20 mio. kr. til helhedsgenopretning af Trekronergade 
 • 3,2 mio. kr. til delvis genopretning af Kulbanevej

Herudover er der givet en planlægningsbevilling til et nyt botilbud for sindslidende på Ellebjergvej, anlægsmidler til opstart af KKFO og faglokaler på den nye Harrestrup Å skole, og ekstra penge til udskiftning af gulve i Valby Hallen.

Vores to højeste budgetønsker var det nye klubhus i Kulbaneparken og penge til en ny Toftegårds Plads – dem har vi allerede skrevet om her:

Derefter havde vi sat planlægningsbevilling til en gang- og cykelforbindelse mellem Grønttorvet og Ramsingsvej, renovering af Naturlegepladsen i Valbyparken og Sikker Skolevej til Ålholm Skole på ønskelisten.

Hermed følger en gennemgang af de øvrige store budgetgaver til Valby:

Trafiksanering af Saxtorphsvej – et plaster på såret

På Saxtorphsvej skal der, meget imod beboernes og vores vilje, bygges en ny daginstitution med 12 børnegrupper. Den nye institution vil belaste kvarteret, som i forvejen huser to daginstitutioner, med yderligere trafik.

Det kommer politikerne nu i møde med en trafiksanering af vejen, der inkluderer:

 • Indkørselsforbud fra  Vigerslev Allé, så Saxtorphsvejs ensrettes for køretøjer mellem Castbergsvej og Vigerslev Allé
 • Plantning af fire vejtræer mellem Vigerslev Allé og Stadfeldtsvej
 • Indførelse af en p-zone i form af  tidsbegrænset standsningsforbud for at begrænse den trafikale belastning i morgen- og  eftermiddagsspidstimen

Trafiksaneringen medfører, at kommunen overtager de to private fællesveje Ole Borchs Vej og Stadfeldtsvej samt etablerer fartdæmpende foranstaltninger på de to veje.

Vi er glade for, at kommunen prioriterer at løse trafikproblemerne på og omkring Saxtorphsvej som følge af den nye institution, men mener, at der burde laves en samlet trafikplan for hele kvarteret.

Tiltrængt renovering af Naturlegepladsen

Et budgetønske vi delte med Kgs. Enghave Lokaludvalg var renoveringen af Valbyparkens naturlegeplads, hvor nogle af elementerne efterhånden var til fare for de besøgende.

Det blev der bevilget 7,8 mio. kr. til, og renoveringen af legepladsen vil bl.a. omfatte:

 • Renovering/udskiftning af den cirkulære plankebro der forbinder hele legepladsen
 • Renovering af den populære bålhytte
 • Nye trækanter
 • Renovering af sansetårne samt øvrige legeelementer

Ved renoveringen vil der blive lagt vægt på at bruge holdbare materialer. Desuden vil tilgængelighed og universelt design i videst muligt omfang blive indarbejdet.

Uden renoveringen ville Naturlegepladsen være tvunget til at lukke om 1-2 år, så vi er meget glade for, at den er blevet prioriteret.

Sikre Skoleveje til Ålholm Skole

I Budget 2020 blev der afsat 0,5 mio. kr. til en foranalyse af en mere sikker og tryg skolevej til og fra Ålholm Skole. På baggrund af foranalysen blev der udarbejdet forslag til en række tiltag, der vil forbedre tryghed og sikkerhed for skoletrafikken.

I overførelsessagen 2020-2021 blev der afsat 5,1 mio. kr. til anlæg af tiltag ud for Ålholm Skole.

Nu er der yderligere afsat 9 mio. kr. til en forbedring af Valby Langgade mellem Skellet og Nakskovvej, som indeholder:

 • To forbedrede krydsninger af Valby Langgade med midterhelle og sideheller på 2 – 3 m. Krydsningen udfor Vibeholmen etableres også med støttepunkter for cyklister, der skal krydse Valby Langgade.
 • Cykelstien udvides på dele af strækningen og suppleres med et venstresvingsspor to steder på strækningen
 • Der etableres ind- og udstigningsperroner på Valby Langgade for at minimere trafikken, der kører helt ind til skolen
 • Vejtilslutningen fra Nakskovvej på den sydlige side nedlægges og Nystedvejs tilslutning bevares med overkørsel. Dette skaber mulighed for begrønning og ophold
 • Udvidelse af fortov på Nystedsvej med 30 nye cykelparkeringspladser og begrønning
 • Tunnelen opgraderes med bedre lys, spejle der sikrer oversigtsforhold og en mindre stejl trappe, der gør det muligt at trække cyklen op og ned.

Sikker Skolevejsprojektet ved Ålholm Skole inkluderer også en række forslag længere væk fra skolen, som b.la. inkluderer en række ændringer i krydset Valby Langgade/Ålholmvej/Vigerslevvej.

Vi mener af forslagene skal analyseres mere i dybden før de evt. føres ud i livet, og hilser de tiltag, der er vedtaget i år, varmt velkommen.

Genopretning af Trekronergade og Kulbanevej

Både Trekronergade og Kulbanevej er kommet med i puljen om planlagte helhedsgenopretninger af Københavns vejnet.

På Trekronergade er der afsat 20,2 mio. kr. til en helhedsgenopretning, som er genopretning fra facade til facade. Det betyder, at kørebaner, cykelstier, fortove, vejbrønde med stikledninger, gadebelysning og signalanlæg på de pågældende strækninger genoprettes på én gang.

På Kulbanevej afsættes 3,2 mio. kr. til en delvis genopretning. Delvis genopretning indebærer, at enkeltelementer, fx kørebaner, cykelstier eller fortov genoprettes.

I øvrigt mener vi at der skal være direkte gang- og cykelforbindelse mellem Grønttorvet og Ramsingsvej

Igen i år blev vores ønske om en planlægningsbevilling til en direkte gang- og cykelforbindelse mellem Grønttorvet og Ramsingsvej ikke tilgodeset.

Vi mener fortsat, at forbindelsen er vigtig for den samlede sammenhæng i Valby og København, og for at Grønttorvet ikke ender som en isoleret bolig-ø i Valby.

Bro Grønttorvet FLSmidth Visualisering_Schulze+Grassov

Visualisering Cykel- og gangbro. Illustration: Schulze+Grassov

Så vi vil blive ved med at arbejde for, at forbindelsen etableres.

Læs mere om Budget ’22 og se hele budgetaftalen på Københavns Kommunes hjemmeside:

1 svar
 1. Hanne Djurhus
  Hanne Djurhus siger:

  Det er jo rigtigt dejligt alt det der er kommet igennem,
  Mangler nu, at resten af den manglende belysning ved cykelbroen over Folehaven/motorvejen også var kommet på plads

  Svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.