Nabomøde Solterrasserne nyhed nyhed

Spørgsmål og svar fra nabomøde om Solterrasserne

Se svarene på de spørgsmål naboerne til Solterrassen stillede, da de mødtes med os, forvaltningen og Mændenes Hjem om de mange nye planer for det tidligere plejehjem på Johan Krohns Vej.

Vi havde taget initiativ til nabomøde om Solterrasserne med deltagelse af forvaltninger og Mændenes Hjem, da vi mener det var vigtigt, at borgerne får en ordentlig orientering om tre forskellige projekter, der pludselig er landet i deres kvarter:

 • Genhusning af dele af Mændenes Hjem fra 2021-2022
 • Brug af Solterrasserne som buffer til midlertidig indkvartering af Københavns flygtninge 
 • Undersøgelse/planlægning af et botilbud for borgere med sindslidelse, med ombygning 2022-2024 og ibrugtagning 2024 

Med til at svare på borgernes spørgsmål var repræsentanter fra Mændenes Hjem, Økonomiforvaltningen, Socialforvaltningen og nærpolitiet, så de fleste spørgsmål fra naboerne om de tre projekter kunne besvares.

I det følgende gennemgår vi først de spørgsmål, der opstod på mødet, og refererer derefter de oplæg, der blev holdt på mødet.

Spørgsmål og svar om Mændenes Hjem

I maj 2020 blev det meldt ud, at Solterrasserne skal bruges til genhusning af 48 beboere fra Mændenes Hjem, imens deres lokaler på Istedgade renoveres.

Hvorfor skal det lige placeres her, i nærheden af skoler og daginstitutioner? 

Det er ikke muligt i København at placere en institution af denne type uden der er en daginstitution, skole eller lignende i nærheden. Det er vilkårene i København, at der altid vil være naboer af forskellig art.

Ivan fra Mændenes Hjem supplerede med, at der er masser af børnefamilier, daginstitutioner og en skole lige i nærheden af den nuværende placering på Vesterbro. Der er meget lidt interaktion mellem brugerne, børnefamilier og skolebørn. Den interaktion, der er, er oftest ganske hensynsfuld.

Er Børne- og Ungdomsudvalget blevet involveret? Hvad siger de til projektet?

Børne- og Ungdomsborgmesteren sidder med i Økonomiudvalget, hvor beslutningen er taget. Skolen er i gang med at forberede sig, f.eks. omkring overgangen til cykelstien.

Børne- og Ungdomsborgmesteren har svaret borgere, at alle vil lægge sig i selen, for at det skal lykkes, og det er hans overbevisning, at det vil lykkes.

Hvem har besluttet, at Natcafé og kontaktsted skal flytte med til Valby?

Da Natcaféen bl.a. tilbyder overnatning kræver det, at den er et sted, hvor det kan tillades. Det kan ikke ske f.eks. i Kødbyen.

Fagligt mener Mændenes Hjem også, at det er vigtigt, at der er let tilgængelige overnatningsmuligheder for at de udsatte borgere kan få kontakten og få hjælp til at komme videre.

Vil beboerne overhovedet flytte til Valby?

De beboere, der har været med på besøg, glæder sig til at komme til Solterrasserne. Det kan være, at Mændenes Hjem skal bruge ekstra ressourcer på at sikre, at brugerne finder hjem til Solterrasserne, eller finder dem, når de har brug for hjælp.

Hvilken type beboere er der og hvordan bevæger de sig? Er de meget hjemme? Er de meget på gaderne?

Der er et samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om, at nogle beboere f.eks. får deres medicin i hjemmet. Men en del har behov for at bevæge sig rundt i byrummet, f.eks. for at hente og sælge Hus Forbi, besøge sagsbehandler, hente medicin osv.

I vinter vil der formodentlig være mindre ophold i byrummet, men til forår og sommer vil der formodentlig være flere, der bruger byrummet, ligesom os andre. Der vil være et samarbejde med politiet om at sikre, at alle kan opholde sig trygt i byrummet.

Hvor tit er politiet ude ved Mændenes Hjem?

Ivan fra Mændenes Hjem fortalte, at der i alt er ca. 1.000 hændelser om året på Vesterbro. Ca. 2-3% af disse henvendelser er i tilknytning til boafdelingen .

Politiet vil ofte være til stede og forebyggende ved Solterrasserne.

Hvordan kan man bedst muligt byde de nye naboer velkomne? Hvordan skal man agere?

Mændenes Hjem anbefaler, at man kommer forbi og hilser på. De vil også arbejde på, at frivillige kan engagere sig i f.eks. arrangementer eller kørsel. Inviter også gerne Mændenes Hjem ud til et møde i boligforeningen. Det er masser af muligheder for gode oplevelser med de nye naboer.

Mød de nye naboer som andre du møder. Tal venligt, vær nysgerrighed, vær ikke skræmt af, at de måske ser anderledes ud. Tag også gerne en snak med beboerne selvom de har en uhensigtsmæssig adfærd. Tal pænt, vis empati, husk almene medmenneskelige egenskaber.

Skal man føle sig utryg med dette projekt i Valby?

Politiet forventer ikke, at man skal føle sig utryg. Både nærpolitiet og andre afdelinger, f.eks. det daglige beredskab vil være på opgaven. Desuden vil både nærpolitiet for Valby og Indre By være meget tilstede, specielt i starten.

Ivan fra Mændenes Hjem efterlyste, at naboerne fortæller, hvad de kunne ønske sig af personalet og politiet. Man kan altid skrive til Mændenes Hjem. Der vil komme opslag om hvordan man kommer i kontakt med de sociale viceværter. Man kan skrive til Sara eller Ivan og man kan komme på besøg.

Spørgsmål til brug af Solterrasserne til botilbud for sindslidende

Primo 2021 starter Socialforvaltningen planlægningsfasen for et botilbud med op til 2×27 borgere med sindslidelse. Ibrugtagning af botilbuddet forventes at være 2024.

Hvorfor skal ombygningen tage så lang tid (2022-2024)?

Der regnes med en standard byggefase på 2 år, der er sat efter hvor stor bygningen er. Der er en sandsynlighed for, at den eksisterende bygningskrop kan bruges, og så kan byggefasen blive kortere. En ombygning vil tage minimum et år.

Hvilken type beboere vil der komme fra 2024? Hvor komplekse er deres problemer? Hvornår kommer de til at flytte ind?

I efteråret 2021 eller foråret 2022 (måske lidt før) vil man vide, hvilken gruppe der bliver tale om. Det vil man gerne kommunikere med lokaludvalget om.

Hvorfor flytter man ikke institutionen udenfor København?

Det er et princip for borgmesteren og for forvaltningen at placere institutioner indenfor kommunegrænsen. Både for at borgeren kan bevare sit netværk og være i nærheden af behandling, og fordi det er et princip at tage ansvar for egne borgere.

Denne type tilbud skal være i byen for at brugerne vil benytte tilbuddene.

Hvor omfattende vil renoveringen af Solterrasserne være mellem 2022 og 2024? Hvor meget støj skal der forventes og hvor meget ekstra trafik? Hvilken type botilbud er der tale om?

En renovering vil selvfølgelig altid give noget støj. Men det vil være i dagtimerne, det er jo ikke et metrobyggeri Dem der bor tæt på vil selvfølgelig være mere generet af støj.  Det vides ikke endnu, hvor omfattende renoveringen skal være.

Den planlægningsbevilling, der er givet, giver mulighed for at undersøge, om Solterrasserne kan bruges til et moderne botilbud som der er behov for. Desuden undersøges det, hvilken renovering der kræves, om den kan gennemføres indenfor reglerne for støj m.v.

Spørgsmål til processen omkring Solterrasserne generelt

Nogle af spørgsmålene kredsede ikke om nogle af de konkrete anvendelser af Solterrasserne, men på processen omkring de mange beslutninger.

Der er en byggeservitut på ejendommen om at den skal bruges til plejehjem eller børneinstitution. Hvorfor arbejder man så ikke videre med en børnevenlig, langsigtet løsning? Er det Københavns Kommune der ejer ejendommen?

Københavns Kommune købte ejendommen i foråret 2020 af Dansk Blindesamfund. Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet, at Mændenes Hjem også er en institution og derfor kan placeres. Desuden er det en midlertidig placering.

Der er ikke en lokalplan for området, derfor forholder man sig til kommuneplanrammen. Den planlagte brug af Solterrasserne er indenfor kommuneplanrammen for området.

Hvorfor ikke bruge Solterrasserne til børneinstitutioner eller ekstra skolespor?

Det er rigtigt, at der er et voksende antal børnefamilier i Valby. Der er planer om 5 ekstra skolespor i Valby, og det er tilstrækkeligt til at dække skolebehovet.

På daginstitutionsområdet er der også planer, der løser det behov man forudser i Valby. Solterrasserne er en forholdsvis stor bygning på et begrænset grundareal. En børnehave har brug for større friarealer.

Hvorfor er beboerne ikke blevet hørt i denne sammenhæng?

Her svarede Socialforvaltningen: Når Socialforvaltningen har et lokaliseringsbehov tales der med Økonomiforvaltningen. De vender tilbage med et par forslag. Så ser Socialforvaltningen på lokaliteten og ser om forslagene er brugbare i forhold til tilbuddet. Der ses også på naboforholdene.

Alle Socialforvaltningens borgere er lidt anderledes end gennemsnittet, så der laves en vurdering af, om området er hårdt belastet i i forvejen. Solterrasserne er egnede til genhusningen af Mændenes Hjem og området er ikke vurderet til at være belastet. Det er ikke vurderet at belastningen vil blive væsentlig i forhold til, hvordan det ser ud andre steder i byen.

Oplæg fra nabomødet

Indkvartering af flygtninge blive ikke aktuelt foreløbig

Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen deltog ikke i mødet. Borgmester Cecillia Lonning Skovgaard havde dog sendt et brev, hvor hun forklarede, at en opgang på Solterrasserne skal fungere som buffer for indkvartering af flygtninge i Københavns Kommune, hvis der ikke er plads i Nordvest, hvor kommunen centrerer modtagelsen af flygtninge.

Det forventes ikke at bufferen på Solterrasserne skal bruges i 2020 og 2021, da Københavns Kommune ikke vil modtage nye flygtninge 2021.

Borgere er velkomne til at henvende sig til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, enten via os på valbylokaludvalg@okf.kk.dk eller direkte.

Om planerne for Solterrasserne og tidsplaner: 

Anders Johannes Kristensen, Økonomichef i Socialforvaltningen, fortalte, at behovet for botilbud til borgere med behov for pleje og omsorg stiger i takt med at København vokser. Det giver et pres på at udnytte Københavns Kommunes ejendomme og grunde.

Som udgangspunkt skal Københavns Kommunes tilbud placeres indenfor kommunegrænsen, blandt andet for at beboerne kan være i nærheden af deres netværk og øvrige tilbud, de følger.

Da Københavns Kommune havde erhvervet Solterrasserne blev det besluttet at man, udover genhusningen af Mændenes Hjem, vil undersøge, om man kan placere et botilbud for borgere med sindslidelse på Solterrasserne.

Tidsplanen for Solterrasserne ser sådan ud:

 1. Mændenes Hjem flytter ind primo 2021 og flytter tilbage til Vesterbro i 2022
 2. Primo 2021 starter Socialforvaltningen planlægningsfasen for et botilbud med op til 2×27 borgere med sindslidelse
 3. Efterår 2021/forår søges anlægsmidler til botilbud, hvis planlægningsfasen viser at projektet er muligt
 4. Ibrugtagning af botilbuddet forventes at være 2024. Dette tidspunkt er det mest usikre på nuværende tidspunkt

Hvorfor skal Mændenes Hjem placeres på Solterrasserne?

Johannes Brorsen Albertsen fra Socialforvaltningen fremlagde herefter, at genhusningen af Mændenes Hjem er en forudsætning for at renoveringen af deres ejendom på Vesterbro kan gennemføres. Solterrasserne er egnede af flere grunde:

 • Bygningsstrukturen på Solterrasserne er velegnet til formålet
 • Lokationen er tæt på Valby Station
 • Placeringen af herberget og den del af natcaféen skal ikke for langt væk fra Istedgade
 • Der er ikke fundet andre velegnede lokationer på Vesterbro eller i Valby

Genhusningen af Mændenes Hjem blev vedtaget af et bredt flertal på rådhuset i forbindelse med overførselssagen.

Mændenes Hjem i Valby: Det kan du forvente

Ivan Christensen fra Mændenes Hjem overtog ordet for at fortælle om de dele af herberget, der flytter til Valby:

På Solterrasserne oprettes 48 pladser til hjemløse mænd og kvinder. Det fordeler sig over 30 herbergspladser og 18 pladser af længerevarende karakter. Derudover bliver der:

 • Sundhedsklinik
 • Kantine
 • Kontaktsted- og natcafe

De brugere der vil bruge kontaktstedet i Valby, er brugere, der skal have hjælp til at komme videre eller eventuelt blive tilknyttet herberget.

Det vil være en væsentlig mindre gruppe borgere, der vil komme på Solterrasserne i forhold til hvor mange, der nu kommer på Vesterbro. Erfaringen med denne type beboere viser, at der vil være meget begrænset stofhandel i byrummet.

Der bliver ansat to sociale viceværter/pedeller. De sociale viceværter har både funktioner i bygningen og en funktion som kontakt til naboer og lokalområde. Det vil sige, at hvis du som nabo oplever f.eks. affald foran sin opgang, kanyler eller uhensigtsmæssig opførsel, kan du kontakte den sociale vicevært.

Det man vil kunne forvente at se i byrummet kan være stofindtagelse, beboere, der tager ophold i byrummet, muligvis en stigning i antal af cykeltyverier.  Måske kan der komme en mindre stigning i indbrud i biler.

De beboere, der kommer til at bo på Solterrasserne, er mennesker med flere sundhedsmæssige problemstillinger. De har typisk været udsatte hele livet. Men de er mennesker som alle os andre.

Mændenes Hjem opfordrer til, at man møder de nye beboere på Solterrasserne på samme måde, som man møder alle andre.

Politiet er tæt involveret

Lokalpolitiet i Valby er i tæt dialog med lokalpolitiet i Indre By og Mændenes Hjem for at suge erfaring med arbejdet omkring Mændenes Hjem til sig. Rammen i Valby er anderledes end på Vesterbro, så det er svært at forudsige præcist hvad opgaven bliver.

I øjeblikket kører lokalpoliti fra Valby med i Indre By/Vesterbro. Desuden kommer nogle af betjentene fra Indre By til at være med i Valby

Borgerne opfordres til at kontakte lokalpolitiet når der er hverdagsudfordringer. Politiet er jo nødt til at vide, hvad der foregår for at kunne agere på det.

Se en omfattende opsamling fra nabomødet om Solterrasserne her:

Vi vil fortsat holde fast i dialogen med forvaltningen, Mændenes Hjem og andre omkring Solterrasserne.

Følg med i denne og andre vigtige Valby-sager ved at skrive dig op til vores nyhedsbrev, som udkommer to gange om måneden:

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *