Debatindlæg: Der bor mennesker ved Ny Ellebjerg Station

Lokaludvalget har netop indsendt høringssvar til BaneDanmark om den planlagte niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Station.Formand Michael Fjeldsøe redegør i et debatindlæg bragt i Lokalavisen den 21. november for, hvilke bekymringer og krav Valby Lokaludvalg har til det forestående byggeri ved stationen.

 

af Michael Fjeldsøe, Formand for Valby Lokaludvalg

Den niveaufri udfletning, der skal gå fra Ny Ellebjerg Station og op til nord for Vigerslev Allé, er endnu et baneanlæg gennem et tæt bebygget område i Valby ved Ny Ellebjerg Station. Området er i forvejen gennemskåret af S-togbanen til Køge, S-ringbanen til Hellerup, fjern- og godsbanen til Sverige, fjern- og regionalbane Roskilde-København H samt den nye Ringstedbane, der er under opførelse. Derudover vil den netop vedtagne metro til Sydhavnen få endestation på Ny Ellebjerg, efter planerne på en overjordisk station i terræn.

Der er ikke tale om at bygge på en bar mark, men midt i Valby. Det betyder, at der er essentielle hensyn at tage for at det stadig kan være en glæde at bo i området.

Bro eller tunnel?

Der er i de fremlagte forslag tale om at bygge enten en jernbanebro, der på sit højeste punkt vil ligge fem meter højere end det nuværende skinneniveau, eller en jernbanetunnel. Begge forslag vil være kraftigt indgribende i området.  Det drejer sig om plads, støj og udseende.

Når projektet er færdigt er en tunnelløsning bedst, når det drejer sig om støj og visuel påvirkning, men den kræver større arealinddragelser og nedlæggelse af ca. 50 kolonihaver. En tunnel er desuden meget dyrere. Hvis det ender med en bro, er det afgørende at man vælger den version, der bevarer kolonihaverne helt og sørger for at støjdæmpe den optimalt. Det visuelle indtryk bliver helt afgørende, for det vil blive Valbys nye vartegn, der kan ses langt omkring.

BaneDanmark arbejder med beregningsmetoder, der tager udgangspunkt i samlet mængde støj over et døgn. Når der i fremtiden skal køre færre godstog på strækning Ny Ellebjerg – Vigerslev anses det derfor for acceptabelt, at hvert enkelt tog larmer mere, og det konkluderes, at der på grund af beregningsmetode alligevel ikke er behov for yderligere støjafskærmning. Især er deres argument urimeligt i forhold til beboerne i Valby Have, hvor det konkluderes, at fordi beboerne allerede i dag er støjbelastede på grund af manglende støjskærme, så er det ikke nødvendigt at gøre noget. Det nye projekt støjer nemlig i beregningen kun lige så meget for meget som nu. Det er åbenlyst uacceptabelt for borgerne i området.

Husk sammenhængen!

Når man samler så mange projekter og bruger så mange penge på forskellige projekter i et så forholdsvis lille område som Ny Ellebjerg, og samtidig forventer, at stationen skal kunne fungere som trafikalt knudepunkt for hele København og aflaste Hovedbanegården i fremtiden, så er det hovedrystende, at projekterne ikke tænkes sammen. Lokaludvalget ønsker, at der udskrives en arkitektkonkurrence for den samlede udbygning ved Ny Ellebjerg Station, så den kan blive det ønskede trafikale knudepunkt og ikke en labyrintisk og endnu mere forvirrende station med flere og flere knopskydninger. Se bare den gennemtænkte løsning, som Transportministeren lige har præsenteret ved den nye Køge Nord-station. Det kan godt lade sig gøre!

 Lokaludvalgets krav:

Arealkrav

Nord for Vigerslev Allé ligger et stort område med kolonihaver i første parket til banen. En tunnelløsning vil kræve nedrivning af 50 huse, mens en broløsning vil betyde nedrivning af omkring 15 huse. Alle kolonihaver kan dog bevares, hvis der vælges en løsning, hvor der bankes spuns ned langs banen. Da området ikke blot et værdifuldt område i sig selv, men også udgør også et grønt bælte op mod det store boligområde mellem Vigerslev Allé og Roskildebanen, vil varianten med spuns helt klart være den rigtige i forhold til miljø og hensyn til naboer.

Visuelt udtryk

En bane løftet op til fem meter over det nuværende niveau over en strækning på 1600 meter vil være et meget markant indslag i bybilledet. Valby Lokaludvalg opfordrer til, at der arbejdes intensivt med den visuelle udformning, og at der udskrives en arkitektkonkurrence om udformningen af den niveaufri krydsning. Når det under alle omstændigheder vil blive et visuelt vartegn for Valby, må det sikres, at det bliver af høj kvalitet og ikke en skændsel. Også udformningen af støjskærme bør have denne vartegnskarakter, fx ved at bygge en tunnel på søjler.

Støj

Udformningen af anlægget må i det hele taget ske, så det sikres, at støjbelastningen ikke øges for disse i forvejen belastede områder. Togtrafikken i området forventes at blive langt mere intensiv på banerne ved Ny Ellebjerg. Der er blandt andet tale om flere tunge godstog til og fra Sverige på alle tider af døgnet, og selv om mange godstog vil køre på Ringstedbanen, vil et anlæg med en bro vil sprede støj over et større område end nu med mindre der arbejdes intensivt med at lave en optimal støjafskærmning.

Læs hele Valby Lokaludvalgs høringssvar her

Debatindlægget er bragt i Lokalavisen Valby fredag den 21. november 2014.