Bliv hørt: kommuneplan 2011

“Grøn Vækst og Livskvalitet” er overskriften for Kommuneplan 2011, der er i høring frem til d 16. oktober. Under Valby Kulturdage kan du i lokaludvalgets telt på Tingstedet høre mere om kommuneplanen. Københavns Kommune vil være til stede med en digital fremvisning, og lokaludvalgets medlemmer vil gå i dialog med dig omkring den del af kommuneplanen, der vedrører Valby. Du kan også give din mening om Københavns Kommunes udkast til planerne for fremtidens København og læse  planen “Grøn Vækst og Livskvalitet” på Københavns Kommunes høringsportal “Bliv Hørt”.

Kommuneplanen giver bud på hvordan:

  • der skal blive plads til 100.000 nye københavnere
  • vækst og livskvalitet kan gå hånd i hånd i den kommende byudvikling
  • København skal styrke sin position som en miljømetropol med grøn vækst
  • København og Malmö kan være driver for vækst i Øresundsregionen

 

Høringsfrist for Grønttorvet nærmer sig

Har du kommentarer til lokalplanen for Grønttorvsområdet, som Valby Lokaludvalg skal være bekendt med, inden de afgiver deres endelige høringssvar til Teknik- og Miljøforvaltningen? Så skriv eller mail til sekretariatet for Valby Lokaludvalg så det har dine input senest den 1. august 2011.   

Mail til dse@okf.kk.dk eller skriv til Valby Lokaludvalg, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby.

Lokalplanen handler foruden udvikling af Grønttorvsområdet også om forskønnelse af Torveporten og omlægning af krydset Retortvej/Folehaven, samt en tilknyttet miljørapport. Den er i høring fra den 18. maj til den 18. august 2011.

Mere information

Du kan læse mere om lokalplanen for Grønttorvsområdet på hjemmesiden www.kk.dk/lokalplanforslag.

Download flyer om Grønttorvsområdet
Download folder om Grønttorvsområdet

http://www.blivhoert.kk.dk kan du også læse om forslagene, skrive din mening og sende dine bemærkninger. Fristen her er den 18. august.

Høring om ændringer af skoledistrikter

Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår, at skoledistriktsgrænserne ændres, således at de fremtidige beboere på Grønttorvet skal gå i skole på Lykkebo Skole i stedet for på Vigerslev Allés Skole.  Det er det eneste forslag, der berører Valby i den aktuelle høring om skoledistriktsændringer i København. Se alle forslagene og kom med kommentarer på Københavns Kommunes høringsportal Bliv Hørt.

Valby Lokaludvalgs junimøde

På Valby Lokaludvalgs møde 14. juni blev der rapporteret fra borgermødet om Grønttorvsområdet. Højhuse, byggetæthed og idrætsfaciliteter var nogle af de emner, medlemmerne debatterede. Høringsfristen er den 18. august, og lokaludvalget har høringssvaret på dagsordenen den 9. august. Klik ind på http://blivhoert.kk.dk/ hvor du kan læse mere om lokalplanen for Grønttorvsområdet og skrive din kommentar.

Den nye cykelstrategi var også på dagsordenen. Strategien bygger på viden bl.a. fra effektvurderinger af københavnske cykelprojekter og fra udenlandske byer, især Holland. Desuden er input fra lokaludvalgene blevet indlagt i strategien. Cykelstrategien er beskrevet på http://blivhoert.kk.dk , og der er høringsfrist 12. august.

Storbyhaven ved Gadekæret ansporede også til diskussion. Lokaludvalget støtter nedlæggelse af 10 P-pladser i forbindelse med anlægningen, mens det ønsker at holde fast i vandelementer i haven.

Se hele dagsordenen og referat på  http://www.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/Moedemateriale/Gammelt%20mødemateriale%20BR%20og%20udvalgene/Lokaludvalg/ValbyLokaludvalg.aspx

Uddeling af midler fra Lokalpuljen:

10.000kr til Teater og litteratur for de små

10.000 kr til Copenhagen Street Festival

51.000 kr til Kapo

25.000 kr til Galore

14.950 kr til Kost og motion for hjemløse

10.000 kr til Boksning for rødderne

10.000 kr til Folehavens Drenge

3.000 kr til Æblefest i Valby

Lynrunden – aktiviteter på Toftegårds Plads

17.750 kr til Cre8tivity og workshops

10.000 kr til Kulturel middag

9.925 kr til Football School 2011

Borgermøde om Lokalplan for Grønttorvsområdet 8. juni 2011

Københavns Kommune og Valby Lokaludvalg inviterer til borgermøde og byvandring onsdag den 8. juni 2011.

Vandringen starter kl. 18.00 fra Grønttorvet nr. 5. Efterfølgende er der borgermøde i Grønttorvets Torvehal kl. 19.00 – 21.00, hvor medarbejdere fra Center for Bydesign vil svare på spørgsmål til planerne.

Børn er også velkomne
Rytmikpædagog Lotte Tænner fra Børnekulturhuset Zone 2 vil være tilstede fra 19.00 til 21.00 for at lave aktiviteter med børnene.

Lokalplanen, der også omhandler forskønnelse af Torveporten og omlægning af krydset Retortvej/Folehaven, samt den tilknyttede miljørapport er i høring fra den 18. maj til den 18. august 2011. Borgermødet er et led i høringsprocessen og skal skabe dialog omkring Grønttorvsområdet.

Mere information
Download flyer om Grønttorvsområdet
Download folder om Grønttorvsområdet
På hjemmesiderne www.kk.dk/lokalplanforslag og http://www.blivhoert.kk.dk kan du læse om forslagene, skrive din mening og sende dine bemærkninger.

Dit høringssvar kan også sendes på mail eller til postadressen:

  • Center for Bydesign
    Postboks 447
    1505 København V.

 

Sidste frist for indsendelse af høringssvar er den 18. august 2011.

Budget 2011

Send more money…
Københavns Kommunes budgetforhandlinger kører i øjeblikket på højtryk. Valby Lokaludvalg har i sit høringssvar vedr. budgettet bedt kommunen om blandt andet at prioritere sundhedshus, skoleudvikling og Valby Idrætspark.

Læs Lokaludvalgets høringssvar:
Høringssvar budget2011

København-Ringsted projektet i høring

Trafikstyrelsen har netop sendt København-Ringsted projektet i høring. Overordnet står valget mellem at udbygge det eksisterende spornet mellem København og Roskilde med et 5. spor eller at etablere et nyt spor over Køge. Uanset hvilken løsning der vælges vil projektet have betydelige konsekvenser for en stor del af borgerne i Valby.

Trafikstyrelsen indbyder til borgermøde torsdag d. 9. oktober 2008 kl.18.15 på Lykkebo Skole. Mødet var oprindeligt tiltænkt udelukkende at omhandle den såkaldte 5. sporsløsning, hvorimod nybygningsløsningen og konsekvenserne for Valby var tiltænkt Borgermødet d. 11. november i Hvidovre Medborgerhus. Efter pres fra Valby Lokaludvalg har Trafikstyrelsen dog besluttet at begynde mødet på Lykke skole med en information om den såkaldte nybygningsløsning – derfor det ændrede møde tidspunkt.

Miljøredegørelser og oplysninger om projektet i øvrigt kan findes på trafikstyrelsens hjemmeside www.trafikstyrelsen.dk

Valbyborgerne skal kun henvende sig ét sted fra 2007

Med budgetaftalen i Københavns Kommune muliggøres etableringen af en samlet indgang for borgerne i Valby i et samlet Borgerservicecenter, Pensions- og Omsorgskontor, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen i 2008.

Valby Lokaludvalg har lagt vægt på, at centret etableres i 2008. Det er også vigtigt for Valby Lokaludvalg, at borgerindgangen etableres på et centralt sted i Valby. Valby Lokaludvalg tilbyder i forbindelse med etableringen at stille den lokale viden om, hvor et sådant center placeres til rådighed for forvaltningen, så der findes en placering for centret, som bliver til størst mulig gavn for valbyborgerne.

Læs Valby Lokaludvalgs høringssvar til Videreudvikling af Borgerservice med kommentarer om budgetforliget.