Bjarne Fjelksted(AKB) Blogindlæg

I det følgende skriver Bjarne Fjelksted en blog om cykelturene rundt i Valby. Bjarne er medlem af Valby Lokaludvalg, repræsentant for de almennyttige boligselskaber.

Cykeltur til 9 almene boligafdelinger

Valby lokaludvalg har været rundt i Valby og besøge 9 almene boligafdelinger.

Ved Sjælør Boulevard: Vibo, AAB afd. 50 og AKB 1101 Sjælør Boulevard og Sjælør Boulevard Fritidsklub.

Ved Valby Langgade: Lejerbos afdelinger Lukretiavej og Akacieparken.

Ved Kulbanevej: AKB Vigerslevgård, DAB Vigerslevvænge og Hornemanns Vænge DPA.

Ved Køgevej – Folehaven: FB Folehaven

Vi har oplevet den store variation der er imellem de boligafdelinger, både i beboersammensætningen, udenomsarealer og de faciliteter der er til beboerne.

Samtalerne med medlemmer fra afd. bestyrelserne, beboere der deltager i det frivillige arbejde i beboelsesområderne og beboerrådgivere har givet et godt indblik i det store arbejde der foregår i de enkelte afdelinger og de meget positive ønsker og visioner beboerne har for deres del af Valby.

På Sjælør Boulevard har AAB spændende planer for en mindre butik og nye boliger på den lokale varmecentralgrund.

AKB 1101 Sjælør Boulevard hvor beboere og beboerrådgiver igennem de sidste år, har fået mange arrangementer for beboerne i gang bla. busture, fastelavnsfest, sommerfest, banko, og sodavandsdiskotek for børnene, og vil nu i gang med at skabe bedre tilbud til de unge og styrke kvindeklubben.

Man ønsker i området bedre indkøbsmuligheder mere trygge skoleveje, styrkelse af fritids og ungdomsklubben og et større samarbejde mellem de 3 boligafdelinger og Sjælør Fritidsklub for at give bedre tilbud til børn og unge.

Lejerbo Lukretiavej hvor 32 forskellige nationaliteter lever fredeligt med hinanden, og hvor den boligsociale medarbejder Nazeen gør et stort arbejde med at hjælpe beboerne i mange daglige situationer og for at skaffe de unge i arbejde, og kører et boldspilsprojekt for børnene og mange andre aktiviteter.

I Lejerbo Akacieparken blev vi budt velkommen af Bodil Lehrmann og som er repræsentant fra ungdomsrådet, formanden for afd. bestyrelsen Kirsten og beboerrådgiveren Karen. Vi blev vist rundt i området, hvor vi så og hørte om de noget trange forhold der er for børn og unge. Herefter så vi det nye område som man har byttet sig til, og hørte om de visioner og planer man har med det.

Så blev vi inviteret til at besøge kvindeklubbens nye lokaler, som også ungdomsrådet får kontor i. Her blev vi hjerteligt modtaget af formanden Rashida Moufid og medlemmer af klubben og budt på kaffe og nybagt kage, vi fik en god og livlig snak.

AKB Vigerslevgård fortalte afd. bestyrelsesformand Jette Skov Jørgensen os om, at fordi de er en forholdsvis lille boligafdeling, er der den fordel at man kender hinanden så godt at de problemer der opstår kan løses ved at tale sammen. Afdelingen står over for en større renovering.

I Vigerslevsvænges beboerlokaler fortalte de stærkt engagerede formænd Per Jørgensen fra Vigerslevvænge DAB og Leif Ring fra Hornemansvænge DPA og afd. bestyrelsesmedlemmer os om den frustration man har til, at området ikke kan udvikles på grund af reservationen til en eventuel ekstra togforbindelse mellem København og Ringsted, de fortalte om de planer man har for et grønt motionsområde, der vil tilgodeser store beboergrupper i området. Beboerne fortalte også om den stigende trafik på Kulbanevej, med mange lastbiler og mange der kører alt for stærkt til stor scene og fare for beboerne. Desuden mener beboerne at parkerede lastbiler, hullede og skæve hegn og meget ofte aflæsset affald er med virkende til at skæmme området ved genbrugsstationen på Kulbanevej. Valby Lokaludvalget lovede at tage problemet op i udvalget det kommende år.

Cykelturene sluttede i FB Folehaven hvor vi blev vist rundt og fik set deres dejlige beboerlokaler og en drøm af et vaskeri, det nye spisehus og fik fortalt om renoveringer i området.

Et dejligt stort område med masser af plads, forskelligt udformede gårdmiljøer ved de enkelte blokke, de har skole, bibliotek, kirke, dyrelegeplads og boldbaner midt i hjertet af bebyggelsen. Det er et dejligt område, mange boligafdelinger let kan blive misundelige på.

Det har været nogle hyggelige og lærerige ture som vi i Valby Lokaludvalget håber har åbnet for et godt fremtidigt samarbejde.

Er der andre almene boligafdelinger som også gerne vil have lejlighed til at fortælle om deres del af Valby kommer vores lokale repræsentant for de almene boligafdelinger i Valby Lokaludvalg meget gerne ud og taler med dem.

Bjarne Fjelksted

Ringen sluttet i Valby

Valby Lokaludvalg afsluttede efterårets cykelture til de store boligområder i Valby med besøg til Hornemanns Vænge, Vigerslev Vænge, Kulbanevej og Folehaven.

Særlig på Kulbanevej gav beboerne udtryk for deres frustration over, at området ikke kan udvikles, så længe det store grønne område ved Kulbanevej er reserveret til en eventuel ekstra togforbindelse mellem København og Ringsted i en åben grav. Beboerne fortalte om problemerne med genbrugsstationen, som Valby Lokaludvalg vil tage op i udvalgets arbejde i det kommende år.  Cykelturen sluttede af med slutspurt i Folehaven, som fremviste mange af deres interessante projekter.

Besøgene har vist, hvor stor variation der er i boligmassen i Valby, og de udfordringer boligafdelingerne står overfor. Valby Lokaludvalg har fået en god indsigt i den sociale profil i boligområderne og lokaludvalget vil i de kommende måneder arbejde på at samle et bolignetværk. Dermed er ringen sluttet og Valby Lokaludvalg har besøgt alle de store boligområder i Valby fra Sjælør Boulevard, Akacieparken, Lukretiavej, Hornemann Vænge, Vigerslev Vænge og til slut Folehaven.

Valby Lokaludvalg siger tak til dem der tog imod og på gensyn i 2007.

Valby Lokaludvalg besøger Sjælør Boulevard

Mandag d. 23. oktober 2006 besøgte Valby Lokaludvalg Sjælør Boulevard og fik en snak med Formænd og repræsentanter for boligafdelingerne og beboerrådgiveren. Forinden var der også mulighed for at se fritidsklubben Sjælør. Her kunne udvalgsmedlemmerne få syn for sagen, når det gælder afstanden til den nærmeste dagligvarebutik og det at være nabo til en kirkegård, som områdets børn også må benytte som skolevej.

I AKB´s lokaler mødtes lokaludvalgsmedlemmer med formændene og repræsentanter for de tre boligafdelinger langs Sjælør Boulevard og beboerrådgiveren og personale fra fritidsklubben. Det blev til en god snak om beboernes ønsker for deres boligområde.

Valby Lokaludvalg besøger i efteråret alle de store boligområder i Valby for at høre, hvad der optager beboerne. Lokaludvalget kan ikke love guld og grønne skove, men dialogen gør, at lokaludvalget bliver klogere på, hvad der rør sig i de enkelte boligområder, og hvad beboerne føler de har behov for. Formålet er også at knytte områderne i Valby tættere sammen og nu tegner udvalgsmedlemmernes cykelhjul et spor rundt i Valby.

Distrikt Sjælør Boulevard

De tre boligselskaber Vibo, AAB afd. og AKB 1101  på Sjælør Boulevard, Valbygårdsvej og Carl Jacobsens Vej har ca. 700 lejligheder og der bor ca. 1.659 beboere.Der er en stor gruppe resursesvage beboere med dårlig tilknytning til arbejdsmarkedet, og de tager ringe del i det omkringliggende samfund. Samtidig er her et meget stort antal børn og unge.

For at beskrive dette har jeg taget nogle tal ud fra ”Statistiske Nøgletal på boligområder”.

  • Enlige med børn udgør: 19 %. For det øvrige Kbh.: 6, 4 %
  • Par med børn: 23 %. For det øvrige Kbh.: 12,8 %
  • Børn 0 -17 år udgør: 33 %. For det øvrige Kbh.: 17  %
  • Indtægter 0 – 50.000 kr.: 15 %. For det øvrige Kbh.: 8,8 %
  • Indtægter 200.000 kr. og derover: 28,6%. For det øvrige Kbh.: 43,3 %
  • Indkomsterstattende ydelser: 63,6%. For det øvrige Kbh.: 46,6 %
  • Af  de 1.659 beboere  udgør 898 indvandrere/efterkommere eller 54 %.
  • Af  de 700 lejligheder bebos de 34 % af indvandrere/efterkommere.
  • Alle indv./efterk. Under 18 år: 61,1%. For det øvrige Kbh.: 26,7 %

 

På cykel til boligområderne i Valby

Valby Lokaludvalg tager cyklen i brug for at besøge en række af de store boligområder i Valby.

Formålet er at komme ud af mødelokalerne og få en dialog med beboerne og aktive i områderne om de aktuelle udfordringer og muligheder for at skabe positive forandringer. Først på ruten ligger boligområderne ved Sjælør Boulevard, som besøges mandag d. 23. oktober 2006 kl. 17.00.

Valby Lokaludvalg vil i efteråret aflægge besøg til Akacieparken, Lukretiavej, Hornemanns Vænge og Vigerslev Vænge.

Hold øje med Valby Lokaludvalg på cykelstien. Skriv gerne til sekretariatet, hvis du mener, at Valby Lokaludvalg også skal lægge vejen forbi dit lokalområde til en snak om udfordringer og muligheder.

Servicebusser til Valby

Et længe næret ønske blandt Valbyborgerne om at få etableret en servicebus til Valby blev indfriet med budgetaftalen i Københavns Kommune. Valby Lokaludvalg har allerede i 2001 rettet henvendelse til Københavns Kommune for at få etableret en servicebus. Nu er det lykkedes at få oprettet en linje til Valby, skriver Valby Bladet.

Valbyborgerne skal kun henvende sig ét sted fra 2007

Med budgetaftalen i Københavns Kommune muliggøres etableringen af en samlet indgang for borgerne i Valby i et samlet Borgerservicecenter, Pensions- og Omsorgskontor, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen i 2008.

Valby Lokaludvalg har lagt vægt på, at centret etableres i 2008. Det er også vigtigt for Valby Lokaludvalg, at borgerindgangen etableres på et centralt sted i Valby. Valby Lokaludvalg tilbyder i forbindelse med etableringen at stille den lokale viden om, hvor et sådant center placeres til rådighed for forvaltningen, så der findes en placering for centret, som bliver til størst mulig gavn for valbyborgerne.

Læs Valby Lokaludvalgs høringssvar til Videreudvikling af Borgerservice med kommentarer om budgetforliget.

Vind en brunch

Valby Lokaludvalg inviterer alle i Valby til at skrive sig op på en liste over aktive borgere i Valby, som har en mening om vores lokalsamfund. Valby Lokaludvalg vil inddrage flest mulig aktive borgere og foreninger i et aktivt netværk, der arbejder for Valby.

Valby Lokaludvalg lancerede på kulturdagene “netværkslisten” og konkurrencen om en brunch på en restaurant i Valby. Hvis du sender en mail mfh@okf.kk.dk kan du nå at komme med i konkurrencen om en brunch og få informationer om kommende arrangementer, som Valby Lokaludvalg afholder.