Lokalplan Saxtorphsvej nyhed

Borgermøde om Saxtorphsvej kunne ikke besvare det store spørgsmål: Hvorfor?

De omkring 75 borgere, der deltog i borgermødet om Saxtorphsvej den 24. februar, ønskede en forklaring på, hvorfor politikerne har besluttet at løbe fra det gamle løfte om at bevare den sidste grønne plet, og i stedet bygge endnu en stor institution på den lille villavej. 

I stedet for svar på de politiske prioriteringer fik de en grundig og ærlig gennemgang af den nye lokalplan og planerne for byggeriet af embedsmænd fra forvaltningen – og en kraftig opfordring til at sende deres spørgsmål og holdninger ind som høringssvar til politikerne bag beslutningen.

Herunder har vi lavet et sammendrag af oplæg, spørgsmål og svar på mødet.

Du kan også hente et mere omfattende referat fra aftenens borgermøde her:

Info om den nye lokalplan

Borgermødet var indkaldt for at informere om den aktuelle lokalplan for området, der er i høring. Den gennemgik Anders Klintgaard, der er projektleder og byplanlægger i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Lokalplanområdet er på godt 11.000 m2. Det dækker de to eksisterende institutioners grunde og det grønne areal, der ikke er bebygget i dag.

Ny lokalplan Saxtorphsvej nyhed deling

Området er delt ind i tre byggefelter: A og C er de eksisterende institutioner. Byggefelt B er der den nye institution kan bygges.

Den nye institution bliver ca. lige så stor som de eksisterende tilsammen, og dens udseende skal spejle villabebyggelsen i området.

Byggefelter Saxtorphsvej

For at undgå at belaste området med mere trafik skal udflytterbussen ikke længere stoppe på Saxtorpshvej, og al parkering til de tre institutioner skal flyttes ind på deres eget område. Der bliver i alt 37 parkeringspladser til institutionerne, og 65 cykelparkeringspladser til den nye institution.

Der etableres to byrum – et ud mod Saxtorphsvej og et, som bliver institutionens udeareal. Begge vil være åbne for offentligheden udenfor åbningstiden.

Syv træer bliver udpeget som bevaringsværdige, og der skal samlet plantes 77 nye træer i området, der ikke må fældes.

Arkitektens vision

Johanna Rossbach fra TRUST arkitekter gennemgik de arkitektoniske greb i den nye institution.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har bestilt en institution på 13 grupper, og TRUST har tegnet en bygning, der indskriver sig i området, og opfylder brugernes behov.

De har arbejdet med tre hovedgreb:

  • Arkitekturen, der skal indskrive sig i det eksisterende 
  • Det grønne præg – en stor værdi, der skal bibeholdes i det omfang det er muligt
  • Trafikafvikling

For lidt over 100 år siden blev villabebyggelsen etableret og udviklet som en haveby med tvilingehuse. Stenene kom fra Københavns gamle hovedbanegård.

Motiv for den nye institution er derfor tvillingehuse med to sadeltags-bygningskroppe og en mellembygning – ligesom villaerne, men i en noget anden skala.

Grønt præg er et fokusområde for byggeriet, da der skal gives så meget tilbage til området som muligt, når der nu bygges på den grønne plet. Der går en grøn sti gennem området, som får meget nybeplantning udover de bevaringsværdige træer.

Situationsplan lokalplanforslag Saxtorphsvej II

Byggeriet får parkeringspladser ud mod Saxtorpsvej.

Lyt til os. Vi er borgerne.

Aftenens store spørgsmål fra de fremmødte var HVORFOR der skal bygges på kvarterets sidste grønne plet. Og netop det spørgsmål kunne embedsmændene fra forvaltningen ikke svare på – beslutningen er nemlig politisk.

Stærkest stod to indlæg fra beboere i området, der repræsenterede de lokale grundejere på Saxtorphsvej og Kanthusene, som var henvendt direkte til politikerne.

Borgermøde Saxtorphsvej bevar den grønne plet

Et motiv, der gik igen på flere deltageres billede til det digitale borgermøde

Tine Fredsted, som er grundejerforeningsformand i området og repræsenterer 300 grundejere, appellerede til at politikerne kiggede på deres egne, grønne ambitioner.

Til det første borgermøde om lokalplanforslaget i november 2019, udviste grundejerne forståelse for behovet for en ny institution – men efter at have set nærmere på tallene er de nu ikke så sikre. Tallene tyder nemlig på, at det store babyboom i Valby Nord er aflyst, og ventetiderne til institutionerne er korte.

Beslutningen er både i strid med det løfte, der blev givet med den nuværende lokalplan om, at de sidste 2000 m2 friareal skal stå grønt hen, og med kommunens egne grønne ambitioner fra kommuneplanen og Teknik-og Miljøforvaltningens strategier. Og grundejerne er ikke overbevist om, at andre muligheder for placeringer reelt er afsøgt med en intention om at finde en anden mulighed.

Trine afsluttede med en appel om, at politikerne husker deres egne grønne ambitioner for byen, og ikke bebygger kvarterets grønne åndehul.

Lyt til os. Vi er borgerne. Vi er rigtige mennesker.”

Esben Ravn Holdy Kristensen, der repræsenterede Kanthusene, lagde vægt på, at processen for lokalplanforslaget har været under al kritik.

Han og det lokale trafikudvalg har forsøgt at få kommunen til at løse kvarterets trafikale udfordringer siden 2013, og der er stadig ikke lavet en samlet plan.

Nu bliver der løbet fra en klar aftale fra ’95. Og det gøres uden først at inddrage de lokale beboere og lokaludvalget, og imod kommunens egne, grønne ambitioner.

Politikere kan komme i konflikt med egne ambitioner

De fremmødte embedsmænd redegjorde ærligt for, hvad der kan være baggrunden for politikernes beslutning.

Lene Kongsbach, enhedschef i Byplan Vest, forklarede, at:

  • Lokalplanerne skrives af de politikere, der sidder på et givent tidspunkt

Nye politikere kan beslutte noget nyt, og omgøre beslutninger, der tidligere er truffet.

  • Politikerne har mange politiske prioriteringer, der godt kan blive modstridende

F.eks. behovet for institutionspladser overfor behovet for grønne områder. I projekterne forsøger man så at kompensere, f.eks. ved at indarbejde grønt i lokalplaner, med krav om nye træer og bevaring af gamle træer. Det gør man i større omfang end tidligere.

Der, hvor vi er nu i processen, kan den påvirkes ved at indsende høringssvar, der bliver forlagt politikerne før de tager den endelige beslutning.

De trafikale problemer skal løses

Flere borgere gjorde opmærksomme på de store trafikale problemer i området, og tvivlede på, at grebene i lokalplanforslaget er tilstrækkeligt til at løse dem.

Og det er ikke kun på Saxtorphsvej – trafikken herfra har også indflydelse på Panumsvej, Castbergsvej, Fengersvej og andre villaveje i området.

Rasmus Blohm Poulsen, trafikplanlægger, svarede at:

I løbet af en hverdag i dag er der ca. 500 ture på Saxtorphsvej. Det forventes at stige til 700 med den nye institution. Men når udflytterbussen fjernes bliver turene spredt mere jævnt ud.

Planen er, at forældre der afhenter og afleverer skal bruge parkeringspladserne på institutionens matrikel, og ikke holde på vejen.

Ejner Jensen, næstformand i lokaludvalget, stillede sig sammen med beboerne tvivlende overfor om det vil være tilstrækkeligt, og fortalte, at en samlet trafikplan for området må være en forudsætning for, at lokalplanforslaget kan godkendes.

Vi har ikke brug for endnu en legeplads, men et åbent idrætsområde

Flere lagde vægt på, at det er et vigtigt, åbent område der nedlægges med lokalplanforslaget. Det er ikke bare et legeområde, men en idrætsplads, som bruges både af institutionerne og skolerne.

Saxtorpvej daginstitutioner henvendelse nyhed deling

Derfor bliver der taget noget fra kvarteret, selv om den nye legeplads bliver tilgængelig udenfor åbningstiderne. Og idrætsområder er der generelt mangel på i Københavns Kommune.

Flere udtrykte også bekymringer for uroligheder udenfor åbningstiden på den nye legeplads.

Se et omfattende referat af spørgsmål og svar i det fulde referat fra borgermødet:

Kan supertankeren stadig skifte retning?

Det altovervejende spørgsmål på aftenen var:

Er den nye institution reelt allerede besluttet? Der er hyret rådgivere og lavet tegninger, så hvor meget kan man egentlig stadig påvirke beslutningen?

Lene Kongsbach, enhedschef i Byplan Vest, svarede, at der er svært at sige hvad der skal til for at ændre beslutningen, men det lokale engagement gør indtryk på politikerne. Og det sker, at lokalplaner ikke bliver vedtaget, b.la. under indtryk af borgernes indtryk og holdninger.

Det korte af det lange er: Hvis du er utilfreds med beslutningen og oplægget til lokalplanforslaget, skal du til tasterne og skrive et høringssvar på Bliv Hørt. Det skal du gøre senest den 16. marts.

Politikerne får både fremlagt høringssvarene i fuld længde og i et resumé. Lokalplanforslaget skal først behandles i Teknik- og Miljøudvalget, derefter Økonomiudvalget og til sidst Borgerrepræsentationen.

Lokaludvalget: Vi er ikke i mål

Ejner Jensen, næstformand i Valby Lokaludvalg, rundede aftenen af.

Lokaludvalget har både i den første høring om planerne og i efterfølgende møder med borgmestre og forvaltningen talt for, at det grønne område skal bevares.

Vi er ikke i mål, og specielt ikke omkring trafikken. Der bør laves en samlet trafikplan som betingelse for den nye lokalplan.

Kontakt dine politikere

Michael Fjeldsøe, formand for Valby Lokaludvalg, supplerede med, at høringen her kun handler om lokalplanforslaget, og høringssvarene forelægges Teknik- og Miljøudvalget.

Men man kan påvirke andre dele af processen ved at kontakte politikere fra andre udvalg på rådhuset.

Kontaktinfo på politikerne i Borgerrepræsentationen kan findes på Københavns Kommunes hjemmeside:

Skal beslutningen omstødes og politikerne i tale må borgerne til tasterne og indsende høringssvar, og kontakte deres folkevalgte politikere direkte.

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Her holder vi dig opdateret med aktuelle høringer, høringssvar, lokaludvalgets politiske prioriteringer og aktuelt nyt om Valby.

Nyhedsbrevet udkommer ca. to gange om måneden.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *