Hvor skal Valby hen?

Hvert fjerde år udarbejder lokaludvalget en bydelsplan i samarbejde med borgere, eksterne partnere og Københavns Kommune.

Bydelsplanen har flere formål:

 •  et visionspapir for lokaludvalget, der giver retning til, hvad vi skal arbejde for de næste fire år
 •  et inspirationskatalog, som sendes direkte til politikerne i Københavns Kommune.

Planen giver politikerne i Københavns Kommune mulighed for at prioritere de projekter i Valby, som borgerne rent faktisk ønsker, og som afspejler bydelens interesser og synspunkter.

Bydelsplan er derfor en glimrende anledning for dig til at tage aktivt stilling den bydel, du bor i.

Proces

Bydelsplan 2017 skal afleveres til Københavns Kommune i april 2017.

Lokaludvalget indsamler input fra Valbys borgere. Du vil både kunne møde os i gaden og til arrangementer, og vi vil afholde møder og konferencer, som du kan deltage i.

Efter jul arbejder vi videre med at kvalificere de mange forslag, og udvælge hvilke, der skal ende med at indgå i Bydelsplan 2017.

Kom med dine input!

Udnyt chancen og giv dit lokaludvalg og Københavns Kommune dine forslag og ønsker til udviklingen af Valby.

Hold øje her på siden med aktiviteter, du kan deltage i, eller skriv dig op til lokaludvalgets nyhedsbrev, for at få direkte besked.

Du kan også altid henvende dig på valbylokaludvalg@okf.kk.dk, med dine kommentarer og forslag til bydelens udvikling.

Temaer i Bydelsplan 2017

Lokaludvalget har vedtaget fire overordnede temaer for Bydelsplan 2017:

Tryghed

Ifølge Københavns Kommunes Tryghedsundersøgelse er der i Valby sket en mindre stigning i andelen af utrygge fra 2009 (9 %) til 2016 (10 %). Det er dog lokaludvalgets opfattelse, at fordelingen er meget ujævn.

Lokaludvalget har særligt fokus på sikre skoleveje, og vil inddrage elevråd på nogle af bydelens skoler i det videre arbejde med at udpege usikre skoleveje og i at finde løsninger.

Et Helt Valby

Temaet ’Et Helt Valby’ dækker over hvordan vi får Valby til at hænge bedst sammen både med hensyn til trafik og mobilitet, kulturtilbud til alle og ikke mindst den sociale sammenhængskraft.

På det sociale område vil udvalget også undersøge, om vi kan gøre noget for at løfte særligt udsatte grupper.

Kulbanekvarteret

Lokaludvalget arbejder tæt sammen med Områdefornyelsen i Kulbanekvarteret og lokaludvalget kommer i vidt omfang til at bakke op om de indsatser Områdefornyelsen og styregruppen ønsker iværksat.

Læs mere om områdefornyelsen på Facebook 

Miljø

 • Mindre befæstet/forseglet areal i bydelen
 • Mere begrønning af bydelen
 • Affald og ressourcer

Projekter

Lokaludvalget arbejder løbende med hvilke projekter, der skal ind i bydelsplanen. Listen her opdaterets løbende, og det er ikke sikkert at alle projekterne ender med at bliver beskrevet i bydelsplanen. Målet er at ende med mellem 12 og 14 projekter.

Alle projekter på listen er i gang med at blive kvalificeret med input fra borgere, forvaltninger og andre aktører.

 • Skolegade som bylivsgade

  Fysisk renovering af Skolegade med sammenhængende belægning, så strækningen fra Valby Langgade til Spinderiet opfattes som et gå/sive område, der fungerer som central akse i flowet. Evt. trafikdæmpende foranstaltninger.

 • Trafik i Toftegårds Plads krydset, fokus på bløde trafikanter

  Der arbejdes med cyklisters forhold i krydset, specielt med supercykelstiens afslutning mod Toftegårds Allé, der giver udfordringer. Fodgængeres forhold sættes i fokus, så der opleves en mere glidende passage af Toftegårds Plads. Fodgængere har ofte meget kort tid til at nå at komme over krydset og der ventes længe.

 • Toftegårds Plads

  Formål:  At tegne en ny vision for, hvordan Valby gerne vil bruge Toftegårds Plads, for at få løftet det på den politiske dagsorden.

  Læs mere om projektet her

 • Kulbaneparken

  Formål: At arbejde med behov for indretningen af parken, så det ligger klar til opstart af lokalplansprocessen. At bakke op om Områdefornyelsen i Kulbanekvarterets arbejde med parken og videreføre ønsker, der ikke kan gennemføres i projektperioden.

 • Vigerslev Alle, trafiksanering

  Formål: At arbejde med en trafiksanering af Vigerslev Allé, der får bilisterne til at overholde hastighedsgrænserne og dermed nedbringe antallet af uheld.

 • Cykelstiforbindelser & kryds-planen

  Formål: At samle manglende cykelstiforbindelser og problematiske kryds på et kort, så der kan laves en samlet plan for opdatering af cykelforbindelser i Valby.

 • Skolevejsprojekt i Vigerslev

  Formål: At øge trygheden på børns skolevej i Vigerslev. Skolebørn på Hanssted og Lykkebo skoler primært, sekundært øvrige trafikanter.

  Læs mere om projektet 

 • Ung Mor På Vej

  Formål: At bryde den sociale ulighed i sundhed og nå den politisk vedtagne målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. For at indfri disse mål ydes særlig støtte til unge mødre i Kulbanekvarteret (alternativt Folehaven eller begge) til at påbegynde arbejde eller uddannelse, eller at fastholde dem i enten arbejde eller uddannelse.

 • RCYN, ressourcecenter for unge

  Formål: At give almindelige unge i udsatte boligområder ansvar for egen læring og udvikling i et miljø af frivillige og professionelle.

 • Gadepulsen el. lign.

  Formål: At forhindre kriminalitetstruede unge – primært drenge – i at komme ind på en kriminel løbebane, men i stedet sikre at de får stabile og sunde voksenrelationer og bliver fastholdt i skolegang.

 • Ny Skole i Valby Syd

  Formål: At beskrive behovet for en ny skole i det sydlige Valby.

 • Valby - Lysets Bydel

  Formål: At udbrede brugen af lys på gavludsmykninger og kunstværker i det offentlige rum i Valby, for at opnå øget tryghed, mere liv og en øget branding af bydelen.

 • Valby Idrætspark - helhedsplan

  Formål: At støtte op om udviklingen af Valby Idrætspark, så ambitionerne i helhedsplanen indfries.

 • Fastholdelse & udvikling af bynatur

  Formål: At arbejde for færre befæstede m2 i  Valby, og som minimum at arbejde for at sikre, at Valby ikke øger nuværende samlede mængde befæstede areal. Derudover skal der arbejdes for at få plantet flere træer i Valby for at udvikle bynaturen i bydelen.

 • Herman Bangs Plads, reparationscafe

  Miljøgruppen vil arbejde for at få et reparationsnetværk op at køre. Netværket skal i forbindelse med Herman Bangs Plads have et lokale til de frivillige.

Aktiviteter

Du kan løbende deltage i mange forskellige aktiviteter, hvor du kan give dit input til bydelsplan 2017. Vi opdaterer løbende siden her med links til begivenheder.

Du kan også skrive dig op til lokaludvalgets nyhedsbrev, der udkommer to gange om måneden, og få direkte besked om aktiviteterne i din indbakke.

Borgermøde om Bydelsplan 2017

Tirsdag den 28. februar inviterede vi Valbys borgere til at give de sidste rettelser til Bydelsplan 2017, inden vi skriver den færdig og afleverer den til rådhuset i april.

I havde en masse gode forslag og tilføjelser til projekterne, både store og små. Et par af de mere markante var:

Tydeliggøre behovet for et spillested i Valby, f.eks. placeret på Toftegårds Plads
Grave Vigerslev Allé ned fra Toftegårds Allé og ud til Frederiksberg
Etablere en 50 meter svømmebane på Toftegårds Plads

Tusind tak for jeres hjælp!

Konference om Toftegårds Plads

Næsten 100 mennesker afsatte en lørdag eftermiddag den 14. januar til at hjælpe lokaludvalget med at blive klogere på, hvordan Valby gerne vil bruge Toftegårds Plads.

Resultatet af konferencen skal blive til en ny vision for både den nordlige og sydlige del af pladsen ved Vigerslev Allé.

Læs mere om konferencen

Bydelslaboratorier

Under Valby Kulturdage afholdt vi tre workshops – såkaldte bydelslaboratorier – hvor vi inviterede Valbys borgere til at bruge tre kvarter af deres tid på at udvikle bydelen:

Seneste nyheder om Bydelsplan 2017

Bydelsplan 2013

Bydelsplanen fra 2013 indeholdt 15 forslag til konkrete projekter og tiltag, som Valby Lokaludvalg har arbejdet på at gennemført.

Størstedelen af projekterne og tiltagene er blevet gennemført enten direkte, i en anderledes form eller resulteret nye projekter og aktiviteter. Andre har af forskellige grunde ikke kunnet gennemføres.

Projekter fra Bydelsplan 2013, der er helt eller delvist gennemført